تعرفه خدمات

درج آگهی ویژه 39 هزار تومان

درج آگهی 3 ماهه 9 هزار تومان

درج آگهی 1 ساله 24 هزار تومان

بسته عضویت 3 ماهه 49 هزار تومان

بسته عضویت 1 ساله 89 هزار تومان