تعرفه خدمات

تعرفه خدمات تبلیغات 98

درج آگهی ویژه 59 هزار تومان

درج آگهی 3 ماهه 35 هزار تومان

درج آگهی 1 ساله 89 هزار تومان