تعرفه خدمات

درج آگهی ویژه ۳۹ هزار تومان

درج آگهی با مدت زمان نمایش نامحدود ۱۵ هزار تومان

بسته عضویت ۳ ماهه ۴۹ هزار تومان

بسته عضویت نامحدود ۸۹ هزار تومان