تعرفه خدمات

تعرفه خدمات تبلیغات 98

درج آگهی ویژه 49 هزار تومان

درج آگهی 3 ماهه 25 هزار تومان

درج آگهی 1 ساله 79 هزار تومان