تتو بدن

آموزش تتو بدن به همراه طراحی و اجرا روی پوست مصنوعی ۶ الی ۸ جلسه .مشاور در تهیه رنگ و دستگاه .فقط تا آخر بهمن […]