گرانول

خط کامل گرانول فنی کاملاسالم بشرط دستگاه بادینام ۴۰اسب بخار به همراه کندور(خردکن) ۴۰اسب بخار موادارائه شده توسط دستگاه بی نظیرودرجه یک می باشد