9,361,581,708 تومان

مرکزفروش گوساله پرواری درجه 1

مرکزاصلی فروش گوساله پرواری داشتی ازقبیل نژادهای برترسیمنتال.هلشتایین.دورگ محلی.تلیسه وگوساله های قطع شیروشیرخواربصورت کلی وجزی بصورت نروماده بامجوزرسمی دامپزشکی آدرس استان گلستان گرگان بامدیریت حاج […]