متال طاها فروش ورق نسوز

متال طاها سالهاست که فعالیت خودرادرتامین متریال مورد نیازشرکتهابعهده گرفته وتوانسته با جمعی ازپیمانکاران نفت گاز وصنعتی کشورهمکاری قابل توجهی درزمینه فروش انواع، ورق های […]