درباره من:

صبّاغ مقدّم هستم
مشاور و مربی شرکت دانش بنیانِ «گسترش طراحان نقش الماس» .

لیست من