ابعاد تبلیغات اینترنتی

ابعاد تبلیغات اینترنتی تبلیغات اینترنتی ابعاد مختلفی را شامل میشود که در زیر بطور اجمالی به آنها اشاره می شود (گائو و دیگران 2002 در شکل زیر ابعاد تبلیغات اینترنتی نمایش داده شده است.     مدلهای کسب وکار مدل کسب و کار به یک ایده تجاری و برنامه استراتژیک در مورد نحوه به دست آوردن پول برای یک کسب و کار اشاره دارد. تبلیغ اینترنتی موثر میبایست دارای مدل کسب و کار مناسبی باشد که موجب موفقیت آن کسب و کار شود . از جمله مدلهای کسب و کار تبلیغات اینترنتی میتوان به موارد زیر اشاره کرد: مدل کسب و کار مبتنی بر محتوا براساس این مدل از کسب و کار، ناشران اینترنتی میبایست با ارائه محتوای ارزشمند و مهم برای مخاطبین خود، ترافیک سایت خود را افزایش دهند. تلاش اصلی مدیران سایتها در این مدل میبایست معطوف به فراهم آوردن مطالب جالب برای افزایش ترافیک سایت شود.  مدل مبتنی بر ارائه خدمات متنوع اینترنتی در این روش ناشران اینترنتی خدمات متنوعی را برای مخاطبین فراهم میآورند که از آن جمله میتوان به فراهم آوردن امکان استفاده از پست الکترونیک، اتاقهای گفتگو  و یا پیغام رسانها  اشار…
ادامه مطلب
  • 0