ارزیابی اثربخشی تبلیغات

ارزیابی اثربخشی تبلیغات برنامه ریـزی و کنتـرل خـوب تبلیغات بسـتگی بـه انـدازه گیـری اثربخشـی آن دارد ، تبلیغات ممکن اثرهای متنوعی روی افکار، نگرش ها، احساسات و رفتارهـای مصـرف کنندگان داشته باشد. محققان از ابزارهای گوناگونی برای ارزیابی تبلیغات و تـأثیرات آن استفاده میکنند. برای درك این که تبلیغات چگونه کار می کنند، ابتـدا بایـد تمـامی متغیرهــای آن تشــریح و ســپس رابطــه آنهــا بــا یکــدیگر مشــخص شود. روش مناسب برای ارزیابی اثربخشی تبلیغات اختلاف بر سر این که روش مناسب برای ارزیابی اثربخشی تبلیغات چیست، همچنـان ادامه دارد. اثربخشی تبلیغات می تواند ازراه های متفاوتی مورد ارزیابی قرار گیرد. از آنجا که محیط بازاریابی بسیار پیچیده است و فرآیند بازاریابی مجموعـاً بـر موفقیـت یک کالا یا خدمت تأثیر می گذارد، ارزیابی اثربخشی تبلیغات کاری بسیار سخت است. محققان معمولا جاذبه ها و محرك های تبلیغات را با متغیرهای محـدودی انـدازه مـیگیرند و تأثیر آنها را روی متغیرهای مسـتقل ارزیـابی مـی کننـد. معیارها و شاخص های اثربخشی تبلیغات معیارها و شاخص های اثربخشی تبلیغات در ادبیات موض…
ادامه مطلب
  • 0