انتشار تبلیغات اینترنتی

انتشار تبلیغات اینترنتی   طبق مدل "مدل تساوی ساختاری تبلیغات تعاملی" کو و همکاران 1112 وقتی تبلیغات کنندهای اقدام به انتشار تبلیغات آنی مینماید، باید با توجه به نوع محصول یا خدمتی که ارائه مینماید انگیزه اولیه مشتریان بالقوه آن محصول یا خدمت را در نظر بگیرد. به این معنا که ارزیابی نماید مشتریان با چه انگیزه های اولیه ای در جستجوی محصول یا خدمت سازمان هستند. مطمئنا کاربرانی که با یک انگیزه اولیه تفریح وارد سایت میشوند و یا جذب تبلیغ میگردند رفتار بسیار متفاوتی از کاربرانی خواهند داشت که با انگیزه یافتن اطلاعات به وب سایت وارد میشوند. زیرا این افرادی که با انگیزه یافتن اطلاعات به وب سایت سازمان وارد میشوند، از تمامی زیبا سازی هایی که معمولا در وب سایت برای بالا بردن ترافیک سایت صورت میپذیرد اجتناب میکنند و فقط در قبال نشانه های اطلاعاتی و یا پیوندهای نمایشی که مربوط به انگیزه اولیه شان است واکنش نشان میدهند . انگیزه های تبلیغات اینترنتی جستجوی اطلاعات آسودگی سرگرمی تعامل اجتماعی جاذبه منطقی جاذبه احساسی با توجه به مدل "تبلیغات تعاملی" را…
ادامه مطلب
  • 0