بازاریابی با ایمیل در اینترنت چیست

بازاریابی با ایمیل در اینترنت چیست بازاریابی با ایمیل در اینترنت چیست ؟ بازاریابی با ایمیل شامل همه شکل های بازاریابی که بـه ایمیل مرتبط هسـتند مـی باشـد. هـر ایمیـل مجزایـی کـه می فرستید، قسمتی از بازاریابی شما با ایمیل می باشـد. آن ایمیل می تواند یک نامه فروش، یـک روزنامـه، یـک پیـام پشتیبانی یا حتی یک سـؤال باشـد. مادامیکـه در رابطـه بـا کارتان با مردم در تماس باشـید در واقـع کارتـان را ارائـه می دهید و این همان بازاریابی می باشد . چه چیزی بازاریابی با ایمیل را به عنوان یک ابزار فروش مؤثر می سازد؟ چند جنبه وجود دارد که بازاریابی با ایمیل را یک ابزار با کارآمدی باﻻ می سازد. بازاریـابی بـا ایمیـل یک فن آوری ارسال (Push Technology) است. بجای آنکه منتظر بمانید تا مشتریانتان سـایت شـما را از یک فهرست یا یک موتور جستجوگر پیدا کنند، خودتان پیغامتان را برای آنها ارسال مـی کنیـد. در واقـع شما خودتان زمان و محتوای پیغامتان را تعیین میکنید.   ایمیل یک ابزار عالی برای تعقیب یک نامه مستقیم یا عملیـات بازاریـابی از راه دور (Telemarketing) است و بنابراین سرعت پاسخگوئی…
ادامه مطلب
  • 0