بازاریابی خدمات

بازاریابی خدمات ((خدمات )) یکی از بخشهای مهم اقتصاد است که با توسعه روز افزونی روبروست. در کشورهای پیشرفته و حتی در کشورهای در حال توسعه، بخش خدمات درصد چشمگیری از منابع و فعالیتهای اقتصادی و تجاری را به خود اختصاص میدهد و ارزش افزوده متناسبی ایجاد می کند. از این رو، در دو سه ده اخیر به اهمیت بخش خدمات در اقتصاد توجهی ویژه شده است. دلیل این امر سهم معاملات مربوط به خدمات در کل معاملات اقتصادی جهان از یک سو و نقش خدمات در فرایند تولید و توسعه، از سوی دیگر است. همانگونه که فروش کالاهای تولیدی نیاز به بازاریابی دارد، ارائه و فروش خدمات نیز نیازمند به بازاریابی خاص خود میباشد. لذا، بنا به اهمیت موضوع در این بخش به بررسی موضوع بازاریابی خدمات میپردازیم. تعرف بازاریابی خدمات بازاریابی خدمات عبارت است از یک فرایند اجتماعی مدیریتی که به وسیله آن افراد فعالیت یا منفعتی نامحسوس و لمس نشدنی بنام خدمت را به افرادی دیگر جهت ارضاء نیازها و خواسته های آنها عرضه می کنند. این عرضه مالکیت چیزی را به همراه ندارد. خدمت ممکن است وابسته به چیزی باشد یا نباشد. مثلاً خدمات بعد از فروش اتومبیل و ب…
ادامه مطلب
  • 0