بازاریابی عصبی در اینترنت

بازاریابی عصبی در اینترنت در مقاله بازاریابی عصبی در اینترنت به توضیحات مربوط خواهیم پرداخت ، برای بسیاری از ما اتفاق افتاده است که در موقع خرید و در آخرین لحظات، تصمیم خود را عوض کرده ایم . شاید یادآوری یک خاطره، یا شاید هم یک حرف کوچک از طرف فروشنده تصمیم ما را به طور کل عوض کرده است ؟! بسیاری از اوقات هم شده که علی رغم اینکه خودمان میدانیم به چه چیزی احتیاج داریم اما کاملاً متفاوت آن را برای فروشنده شرح میدهیم . اگر قبول کنیم که هر کدا از ما در موقع خرید دست به یک عمل از نوع تصمیم گیری میزنیم، پس در هر خرید، ما یک فعالیت ذهنی پیچیده انجام میدهیم. فعالیتی که به شدت درگیر مسایل روانی است . حال، متخصصان علو عصبی به کمک بازاریابان آمده اند تا آنها بتوانند ذهن مشتریان خود را بخوانند، آیا به زودی اجناسی در بازار ارایه خواهد شد که شما به هیچ وجه نمیتوانید از خرید آن صرف نظر کنید ؟! یک پروفسور ارتباطات در دانشگاه پنسیلوانیا، بازاریابی عصبی را رد میکند مانناد تجسام دیگاری از تلاشهای حیله آمیز مبلغان برای پیدا کردن رویکردهای یر سنتی در مورد جلب نظر مصارف کنناده. او…
ادامه مطلب
  • 0