بررسی واژگان تبلیغ

بررسی واژگان تبلیغ تبلیغ واژهاي عربی است که به صورت مصدر متعدي بر وزن »تفعیل« از مـاده »بلـغ« بـه معناي »رسانیدن« ثبت شده است. البته در زبان فارسی این معنا کمتر بهکار مـیرود ولـی بـا حفظ ماده و تغییر در محتوا زیاد استفاده میشود؛ که همان تبلیغ اصطلاحی میباشد. در زبان فارسی مرحوم دهخدا، معناي اصطلاحی رایج آن را چنین ضـبط نمـوده اسـت: رسانیدن عقاید دینی یا غیر آنها با وسایل ممکنه. ملک الشعراي بهار براي این واژه معـادل فارسی آوازهگري را پیشنهاد داده است که چندان مقبول طبع عوام و خواص نیفتـاده و در کل »تبلیغ« در معناي اصطلاحی مذکور رواج بیشتري دارد. در زبان انگلیسی براي رسانیدن این معنا واژگان متعددي وجود دارد از آن جمله : واژة Propaganda است که به معناي تکثیر کردن، بارورساختن، پرورانـدن و زاد و ولـد کردن است و به »باورساختن« و »پرورش باورها« نیز اطلاق میشود. این واژه خود از نام و عملکرد congregatio de propaganda fide یا »مجمـع تبلیـغ و ترویج ایمان« مشتق شده است. مجمع مزبور سازمانی متشکل از کاردینالهاي کاتولیک بـود که در سال 1622م. به منظور فعالیت هاي مذهبی تأ…
ادامه مطلب
  • 0