تبلیغات اینترنتی رایگان پربیننده

تبلیغات اینترنتی رایگان پربیننده تقسیم بندی تبلیغات براي تبلیغات بازرگانی تقسیم بندي ها و گونه شناسی هاي متعددي صورت گرفتـه اسـت. در اینجا به یکی از این طبقه بندي ها به طور گذرا اشاره میکنیم. درج آگهی رایگان در سایت های معتبر تبلیغات اینترنتی رایگان پربیننده آگهی را میتوان به صورت هاي زیر طبقه بندي کرد: الف ( آگهی تجارتی: شامل آگهی تجارتی براي مـصرف کننـده؛ و آگهـی تجـارتی بـراي پیشه و تجارت. آگهی براي مصرف کننده، کسانی را مخاطب قرار میدهـد کـه از محـصول یـا خـدماتی براي اقناع نیاز شخصی یا خانوادگی، استفاده میکنند. آگهی براي پیشه و تجارت، میتواند شامل موارد زیر باشد: ـ آگهی هاي صنعتی ، که عمدتاً متوجه مدیران کارخانه یا مجتمع صنعتی است. ـ آگهی هاي حرفه اي، که متوجه صاحبان حرفه هاي شناخته شده، مانند حقـوق پزشـکی است ـ آگهی هاي پیشه یی و مدیریتی، که خطاب به اشخاصی در پیشه هاي تخصصی است. ـ آگهی هاي بازرگانی، خطاب به بازرگانانی است که به منظور کسب سود، کالاها را بـاز فروش میکنند. ب ( آگهی غیرتجارتی : آگهی هاي دولتی، مؤسسه هاي خیریه، گروه هاي …
ادامه مطلب
  • 0

آگهی تبلیغاتی رایگان اینترنتی

آگهی تبلیغاتی رایگان اینترنتی   تبلیغ رایگان  

برای ارسال آگهی اینترنتی کلیک کنید

  در بحث آگهی تبلیغاتی رایگان اینترنتی و درج آگهی (درج آگهی کاملا رایگان )  آگهی دادن در اینترنت، امروزه اينترنت، كانـال بـا اهميتی در بازاريابی و تبليغات است. دليل اين امر ميتواند توانايی اينترنـت در كـاهش هزينه هـا و دسترسـی آسان افـراد بـه خـدمات برخط باشـد. همچنين مبلغـان مـيتوانند بـه آسانی بـه  انبوهی از كاربران دسترسی پيدا كنند و با هزينه پايين با آنهـا ارتباط برقـرار نمايند لاگس، 2004 در ايـن ميان، اگرچه اينترنت، رسانه كارايی براي تبليغات فراهم نموده است، اما افراد به دنبـال حـداكثر نمـودن سـرمايه گذاری خود در اين مقوله ميباشـند . تبلیغات 98 به عنوان سایت تبلیغات رایگان ارائه خدمات می نماید . ارسال آگهی تبلیغاتی رایگان در اینترنت جهت ارسال آگهی و تبلیغات رایگان در سایت تبلیغات 98 ابتدا بایستی در سایت تبلیغات 98 عضو شوید، نحوه عضویت در این سایت رایگان بوده و شما میتوانید اگهی و تبلیغات خودتون رو ارسال نمایید. هن…
ادامه مطلب
  • 9