تبلیغات اینترنتی رایگان پربیننده

تبلیغات اینترنتی رایگان پربیننده تقسیم بندی تبلیغات براي تبلیغات بازرگانی تقسیم بندي ها و گونه شناسی هاي متعددي صورت گرفتـه اسـت. در اینجا به یکی از این طبقه بندي ها به طور گذرا اشاره میکنیم. درج آگهی رایگان در سایت های معتبر تبلیغات اینترنتی رایگان پربیننده آگهی را میتوان به صورت هاي زیر طبقه بندي کرد: الف ( آگهی تجارتی: شامل آگهی تجارتی براي مـصرف کننـده؛ و آگهـی تجـارتی بـراي پیشه و تجارت. آگهی براي مصرف کننده، کسانی را مخاطب قرار میدهـد کـه از محـصول یـا خـدماتی براي اقناع نیاز شخصی یا خانوادگی، استفاده میکنند. آگهی براي پیشه و تجارت، میتواند شامل موارد زیر باشد: ـ آگهی هاي صنعتی ، که عمدتاً متوجه مدیران کارخانه یا مجتمع صنعتی است. ـ آگهی هاي حرفه اي، که متوجه صاحبان حرفه هاي شناخته شده، مانند حقـوق پزشـکی است ـ آگهی هاي پیشه یی و مدیریتی، که خطاب به اشخاصی در پیشه هاي تخصصی است. ـ آگهی هاي بازرگانی، خطاب به بازرگانانی است که به منظور کسب سود، کالاها را بـاز فروش میکنند. ب ( آگهی غیرتجارتی : آگهی هاي دولتی، مؤسسه هاي خیریه، گروه هاي …
ادامه مطلب
  • 0