تفاوتهای بازاريابی و تبلیغات اينترنتی با سنتی

تفاوتهای بازاريابی و تبلیغات اينترنتی با سنتی اينترنت به عنوان يک پارادايم بازاريابي جديد مطرح شده است. در اين ديدگاه، اينترنت يک مدل کاملا جديد است که بازاريابي در آن انجام ميشود. اگرچه در اين درس نشان داديم که بسياری از مدلهای بازاريابي ايجاد شده و مفاهيم آن را ميتوان برای اينترنت به کار برد. تفاوت اصلي موجود در روشي است که تراکنشهای بين شرکتهای مختلف درگير در فرايند بازاريابي انجام ميشود. توجه داشته باشيد که توضيحات آنها به شبکه جهاني وب برميگردد که به آن، عنوان " محيط کامپيوتری ابررسانهای عمومي" نام دادهاند. آنها شبکه جهاني وب را به صورت ابزاری ميبينند که مدل روابط چندبه چند را برقرار ميسازد. به کمک اين ابزار، مشتريان ميتوانند با رسانه ارتباط برقرار کنند و سازمانها ميتوانند برای اين رسانه محتوی توليد نمايند. تفاوت اصلي آن با محيط های بازاريابی و تبلیغات سنتي اين است که مشتريان ميتوانند برای اين رسانه، اطلاعات تجاری فراهم نمايند، حال اين ادعاها را با دقت بيشتر مورد بررسي قرار ميدهيم . اينترنت يک رسانه چند به چند است اين نکته به توانايي اينترنت در تبادل اطلاعات ميان مش…
ادامه مطلب
  • 0