جذبه های آگهی تبلیغاتی بر اساس محتوای پيام

جذبه های آگهی تبلیغاتی بر اساس محتوای پيام جذبه های آگهی تبلیغاتی بر اساس محتوای پيام به سه دسته طبقه بندي ميشوند : جذبه هاي منطقي rational appeals جذبه هاي هيجاني emotional appeals  جذبه هاي اخلاقي moral appeals جذبه های منطقی جذبه هاي منطقي به منفعت شخصي مخاطب مربوط ميشود. اين جذبه ها وعده منافع كاربردي ميدهند؛ مانند عملكرد بهتر، كيفيت بالاتر، مقرون به صرفه بودن يا ارزش فوق العاده محصول. براي تبليغ خودروها با استفاده از جذبه هاي منطقي ميتوان گفت : مهندسي آن، به مهندسي هيچ خودروي ديگري در جهان شباهت ندارد. با اين عبارت، بر طرح مهندسي، عملكرد و امنيت خودرو تأكيد ميشود، شركت »آي. بي. ام« هنگام معرفي محصولات به كاربران تجارياش، درباره كيفيت، عملكرد، ثبات، اعتماد و بهره وري بهبود يافته آنها صحبت ميكند. جذبه هاي منطقي، به طور ويژه براي موقعيت هاي خريد صنعتي و خريد محصولات بادوام و گران قيمت مناسب اند. جذبه های هيجانی جذبه هاي هيجاني ميكوشند هيجانات مثبت و منفي را، كه خريدار را تحريك ميكنند، برانگيزند. اين هيجانات دربرگيرنده جذبه هاي ترس، احساس گناه، شرم و ا…
ادامه مطلب
  • 0