روشهای قیمت گذاری

روشهای قیمت گذاری مؤسسات مختلف تولیدی روشهای مختلفی را برای قیمت گذاری کالاهای خود با توجه به عوامل اثرگذار نظیر عرضه و تقاضا، هزینه ها، شرایط اقتصادی، اهداف سازمان و غیره تعیین می کنند. • روش تبعیت از نوسانات سطح عمومی قیمت ها (روش قیمت بازار): در این روش قیمت کالا بدون توجه به مبانی ریاضی، مالی، اقتصادی و اجتماعی و صرفاً به تبع نوسانات سطح عمومی قیمتها، قیمت کالاها و خدمات رقیب، قیمت کالاهای جانشین، کاهش ارزش پول، انگیزه های روانی مصرف کنندگان و غیره تعیین می شود و غالباً تغییرات قیمت ها در جهت صعودی است و استدلال عرضه کننده آن است که در این قیمت مشتری حاضر به خرید آن است و یا بازار واکنش منفی ندارد. • روش قیمت تمام شده (روش هزینه ها): در این روش انواع هزینه های ضروری در تولید و توزیع یک کالا شناسایی می شوند و ساختار قیمت براساس مقدار و درصد هزینه های ثابت و متغییر اعم از هزینه های مواد، دستمزد، اجاره، استهلاک، بیمه، حمل و نقل، سربار، تولید، توزیع و سود شکل می گیرد. عوامل تشکیل هنده ساختار قیمت عبارتند از: مواد مستقیم،دستمزد مستقیم، هزینه های عمومی کارخانه، ه…
ادامه مطلب
  • 0