سیستمهای مختلف توزیع در بازاریابی

سیستمهای مختلف توزیع در بازاریابی سیستمهای توزیع در بازاریابی بر سه نوع اند : عمودی، افقی، و چندگانه : سیستم بازاریابی عمودی : در نظام بازاریابی عمودی تولید کنندگان، عمده فروشان، خرده فروشان، و سایر واسطه ها به صورت یک نظام منسجم، یکپارچه و هماهنگ عمل می کنند، به گونه ای که هر یک از اعضاء کانال ممکن است بر سایر اعضاء تأثیر داشته باشند. یک عضو کانال ممکن است از طریق مالکیت کامل کانال سایر اعضا کانال را تحت الشعاع قرار دهد، یا یکی از اعضاء دارای چنان قدرتی باشد که همکاری سایر اعضاء را جلب کند. سیستم بازاریابی عمودی مناسب کالاهای مصرفی میباشد. سیستم بازاریابی افقی(هم سطح) : در نظام بازاریابی افقی تعدادی از شرکتهای هم سطح برای استفاده و بهره گیری بیشتر و بهتر از فرصتها،با هم همکاری میکنند. در این حالت، شرکتهای پیش گفته با ترکیب سرمایه، توانمندی های مدیریتی و سایر منابع میتوانند به اهداف خود دست یابند. برای مثال تولید کننده یک تلویزیون با تولید کننده نوعی اجاق گاز میتوانند مشترکاً نماینده فروش داشته باشند.  سیستم بازاریابی کانالهای چندگانه : یک شرکت میتواند برای ارائه م…
ادامه مطلب
  • 0