شرکت های تبلیغاتی

شرکت های تبلیغاتی بسیاری از سازمانها، امور تبلیغاتی خود را به شرکتهای تبلیغاتی واگذار میکنند. این شرکتها به برنامه ریزی تبلیغاتی برای سازمانهای طرف قراداد خود اقدام میکنند. در این برنامه رسانه های تبلیغاتی مانند تلوزیون، رادیو، مجلات و روزنامه های عمومی و تخصصی، تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر و ... پیشنهاد میشوند. آنچه مسلم است هنوز اینترنت در پورتفولیوی این شرکتها از سهم و جایگاه قابل توجهی برخوردار نیست از این رو اینترنت توسط متخصصین تبلیغاتی نیز مورد بیمهری واقع شده است. از جمله دلایل کم توجهی شرکتهای تبلیغاتی به رسانه اینترنت، میتوان به کم بودن حاشیه سود تبلیغات اینترنتی برای شرکتهای تبلیغاتی اشاره کرد که این خود به دلیل هزینه اندک این نوع تبلیغات میباشد. همچنین فقدان آمار و ابزارهای مناسب برای نظارت و کنترل بر عملکرد تبلیغات اینترنتی موجب شده است تا سهم چندانی از طرف شرکتهای تبلیغاتی برای این نوع تبلیغات درنظر گرفته نشود. ناشران اینترنتی  ناتوانی سایتهای ایرانی در جذب تبلیغات را میتوان از موانع عمده رشد و گسترش تبلیغات اینترنتی دانست. کیفیت پائین محتوای سایتهای ایرانی…
ادامه مطلب
  • 0