عوامل مؤثر بر تبلیغ اینترنتی

عوامل مؤثر بر تبلیغ اینترنتی   عوامل مؤثر بر تبلیغ اینترنتی مانند دیگر بخشهاي بازاریابی، بخش تبلیغات اینترنتی نیز نیازمند نظارت، تجزیه و تحلیل و بهینه سازي است بر طبق تحقیقات جوها و همکاران که یک ارائه کننده خدمات فنی تبلیغ در سطح جهانی است، متوسط نسبت کلیک براي تبلیغات اینترنتی در طی یک دوره مشخص، در سطح جهانی روندي کاهشی داشت. براي معکوس کردن این روند و افزایش اثربخشی تبلیغ اینترنتی، مسئولان و پژوهشگران چندین راهبرد به کار گرفتند که میتوان به شخصی سازي تبلیغ اشاره کرد. در حقیقت شخصی سازي تبلیغ از جمله روش هاي کاربردي گسترده براي افزایش محبوبیت تبیلغات اینترنتی میباشد تبلیغ هاي شخصی سازي شده نسبت به تبلیغ هاي مشابه غیرشخصی سازي شده، تقریباً بیشتر از دوبرابر مؤثرترند. میزان رضایت از تبلیغ میزان رضایت از تبلیغ، قابلیت پذیرش و جذابیت آن به عنوان عوامل مؤثر در کاربران اینترنتی شناسایی شده اند و همچنین به منظور ایجاد یک اثربخشی مناسب از طریق تبلیغ در کاربران، باید کیفیت تبلیغات را با توجه به متوسط سطح دانش اقشار مختلف جامعه افزایش داد . بر اساس پژوهش استونز  و همکار…
ادامه مطلب
  • 2