مدل رفتاری خرید مشتری در تبلیغات

مدل رفتاری خرید مشتری در تبلیغات مدل رفتاري خرید مشتري داراي 6مرحله اساسی از فرایند خرید است که در زیر به جزئیات مربوط به این مراحل پرداخته میشود : شناسایی نیاز  این مرحله مشخص می کند که خریدار از بعضی از نیازهاي پنهان خود به وسیله دریافت اطلاعات و تبلیغات آگاه شده و براي خرید آن تحریک میشود. تبلیغ نقش مهمی در خریدهاي تکراري و مورد نیاز کاربران و یا خریدهاي ناشی از عادت داشته باشند.و با یک برنامه تبلیغاتی میتوانند خرید و فروشهاي انجام شده در قبل را تجزیه و تحلیل کرده و راهحل و پیشنهادهایی را به مشتري توصیه کنند. در تجارت الکترونیک B2C تامین کنندگان با این عامل ها میتوانند اطلاعات و اولویت هاي مشتریانشان را نگهداري کند و به آنها در زمان آماده شدن محصول مورد نظرشان اطلاع دهند.  کارگزاری الف ( کارگزاري محصولات: وقتی که در خریدار نیاز به خرید ایجاد شود، باید به واسطه ارزیابی اطلاعات کسب شده از محصول، تعیین کند که چه میخواهد بخرد. در حال حاضر تعداد زیادي شرکت ها در این مرحله از فرایند خرید در اینترنت فعال هستند که با جستجو و ارائه انواع محصول مورد نظر، مارك، قیمت و سایر خصوصی…
ادامه مطلب
  • 0