ویژگی تبلیغات اینترنت

ویژگی تبلیغات اینترنت بطور کلی می توان تبلیغات اینترنتی را دارای این خصوصیات دانست : دستیابی به بازار جدید در حال گسترش هدف گیری دقیق مخاطبان اطلاع رسانی کامل و سریع هزینه کم نظارت و ارزیابی دقیق و بدون واسطه دستیابی به بازار جدید در حال گسترش در سال های اخیر عده کاربران اینترنت در جوامع مختلف به سرعت در حال افزایش است . این روند در کشور ما نیز بخوبی مشاهده می شود . بررسی های آماری معتبر حاکیست که ظرف پنج سال گذشته  ۱۰۳۱-۱۰۳۱نرخ رشد کاربران اینترنت در ایران بطور متوسط سالانه ۰۱۳۳بوده است . به عبارت روشنتر عده این کاربران ( مخاطبان تبلیغات اینترنتی ) هر سال بیش از سه برابر شده است و در پایان سال ۱۰۰۱ از یک میلیون نفر فراتر خواهد رفت . همچنین ، ذکر این نکته بی مناسبت نیست که بر اساس اعلام شرکت مخابرات تا پایان امسال زیربنای مخابراتی لازم برای استفاده میلیون ها مشترک ایرانی ازشبکه اینترنت فراهم خواهد شد . نکته در خور توجه این است که بیشتر کاربران اینترنت در ایران از اقشار جوان و میان سال ، تحصیلکرده یا متخصص و متعلق به دهک های درآمدی متوسط به بالا هستند که …
ادامه مطلب
  • 0