پنج قانون تبلیغات اینترنتی

پنج قانون تبلیغات اینترنتی پنج قانون تبلیغات اینترنتی در شبکه جهانی اینترنت گرچه هنوز درحال تغییرند ولی ستون فقرات داستان تبلیغات در شبکه جهانی اینترنت امروزی را تشکیل داده اند. قانون خیابان بن بست قانون بازار خالی قانون اعتماد قانون دادوستد قانون کشش وارسال قانون خیابان بن بست در پنج قانون تبلیغات اینترنتی قانون خیابان بن بست که براساس این قانون ، ساختن یک سایت در شبکه جهانی اینترنت مانند ساختن ویترین مغازه در یک بن بست است ، زیرا کسی از آدرس سایت ها، به خودی خود خبر ندارد و بایدبنا به علتی با آدرس سایت شما آشنا شود و به آن مراجعه کند. پس اگر می خواهید مشتری به سراغ شما بیاید به دنبال دلیلی برای آمدنش باشید. بسیاری از مردم معتقدند که اگر کسب وکاری را راه اندازی کنید مشتری خودش به سراغ شما می آید. اما همان طور که می دانید این مطلب در اینترنت صادق نیست و متاسفانه از آنجا که نرم افزار فرانت پیج FRONTPAGE قابلیت ساختن سایت های ظاهراحرفه ای را به همه می دهد، تازه کارهای زیادی بدون درنظرگرفتن یک برنامه بلندمدت تبلیغاتی ، اقدام به ساختن سایت های اینترنتی می کنن…
ادامه مطلب
  • 0