چرا تبلیغات در اینترنت

چرا تبلیغات در اینترنت چرا تبلیغات در اینترنت ? در این گفتار تبلیغات اینترنتی به مفهوم عام آن یعنی هر نوع فعالیت برای معرفی محصول و خدمات در اینترنت می باشد و محدود به مورد خاصی از روش های موجود نمی باشد مگر آنکه صراحتا خلاف آن ذکر شده باشد. در ایران حدود 40 سال قبل تلویزیون را "رسانه نوین" خطاب می کردند. این "رسانه نوین" در روزهای نخستین حضور خود برای کسب محبوبیت باید کارایی خود را اثبات می کرد. تلویزیون اثبات کرد و هم اکنون تقریبا در هر خانواده ای یک دستگاه تلویزیون وجود دارد. این وضع برای اینترنت هم باید اتفاق بیافتد. به عبارت دیگر اینترنت هم باید بتواند کارایی خود را به اثبات برساند. همه می پرسند که آیا اینترنت نیز می تواند؟ البته این مقاله زمانی انتشار می یابد که تقریبا تمام پاسخها "مثبت" است و اینترنت دیگر نیازی به اثبات خود ندارد. اما من می خواهم تبلیغات اینترنتی را بررسی کنم.   می خواهم بدانم اگر مدیری از خود بپرسد، آیا تبلیغات اینترنتی برای مجموعه من کارایی دارد، پاسخ چه خواهد بود؟ اگر مدل روند ورود تکنولوژی در ایران را بررسی کنیم، م…
ادامه مطلب
  • 2