کاربرد تبلیغات در دوران رکود اقتصادی

کاربرد تبلیغات در دوران رکود اقتصادی تحقیق حاضر یک مطالعه مروری (Review of articles )در زمینه تبلیغات در دوران رکود اقتصادی می باشد . اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهانی طی سالهای اخیر با بحران شدیدی مواجه شده است و با گسترش دامنه بحران مالی از آمریکا به سایر کشورها ، اقتصاد ایران نیز با تهدیدها و فرصت هائی مواجه شده است که این امر بایستی در طراحی های استراتژیک بازاریابی و تبلیغات بسیاری از شرکت های تجاری در ایران مورد توجه قرار گیرد . در این مطالعه به تاثیر بحران اقتصادی بر رفتار خرید مشتری و باورهای غلط در زمینه تبلیغات در دوران رکود اقتصادی پرداخته شده و استفاده از روش آنالیز (SWOT) بررسی نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصتها و تهدیدهای پیش روی یک شرکت تجاری و روش (AIDA) فرآیند منطقی تصمیم گیری برای خرید شامل عناصر کلیدی :توجه ( Attention ) ،علاقه (Interest اشتیاق ( Delight )،عمل ( Act )، به عنوان فعالیت هایی منطقی جهت تعیین طرح استراتژیک توسط فعالان حوزه تجارت بازاریابی و تبلیغات ، پیشنهاد گردیده است. تبلیغات یكي از ابزارهاي مهم ارتباطی در كسب و كار است . موفقیت و عدم موفق…
ادامه مطلب
  • 0