کانال های تبلیغات

کانال های تبلیغات هنگامیکه اینترنت و شبکه جهانی وب را به خصوص از منظر ارتباطات بازاریابی مورد مطالعه قرار میدهیم، واضح است که اینترنت یکی از کانال های متعدد بازاریابی و تبلیغات است که برای انتقال پیام ها و اطلاعات به مصرف کنندگان مورد استفاده قرار میگیرد. موسسه تحقیقاتی نیلسون 11123در شکل ،7یک نگاشت تصویری از کانال های رسانه و جایگاه وب و کارکردهای آن را ارائه کرده است جاذبه های تبلیغاتی کاتلر اشاره کرد که جاذبه تبلیغاتی، موضوع (زمینه-ریشه) یک تبلیغ است. برای آنکه مخاطب پیام مورد نظر را دریافت کند، تبلیغ کننده برخی محرک ها را در پیام قرار میدهد. این نیروی محرکه، جاذبه است. هر جاذبه تبلیغاتی نشان دهنده جاذبه ایست که تمایلات مصرف کننده را تحریک میکند (بهبودی و همکاران، .)1171هر پیام تبلیغاتی برای اینکه بتواند مخاطب را به سوی محتوای پیام خود جلب کند، از یک نوع جاذبه استفاده میکند. متداولترین جاذبه هایی که در پیام های تبلیغاتی مورد استفاده قرار میگیرد عبارتست از: جاذبه منطقی احساسی خنده ترس جنسی و اخلاقی برخی از کتاب هایی تبلیغات مانند بلچ و بلچ…
ادامه مطلب
  • 0