تعريف بازاريابی و تبلیغات اينترنتی

تعريف بازاريابی و تبلیغات اينترنتی تعريف بازاريابی و تبلیغات اينترنتی به کارگیری اینترنت و تکنولوژیهای مرتبط در دسترسی به اهداف بازار و پشتیبانی از مفهوم بازاریابی مدرن است. این تکنولوژیها، اینترنت و دیگر ابزارهای دیجیتال مانند کابل ، ماهواره، سخت افزار و نرم افزاری است که عملکرد و به کارگیری آن را آسان میسازد. فواید اینترنت برای حرفه ها با وجود اینکه بکارگیری اینترنت برای بسیاری از شرکتها کار دشواری است ولی شرکتها به این دلیل که اینترنت به عنوان منبع دیگری برای افزایش سود شرکت محسوب میشود، دشواری آن را میپذیرند. از اينترنت ميتوان برای رسيدن به هريک از چهار خط مشی که در شکل زیر نشان داده شده است، استفاده نمود : نفوذ در بازار توسعه بازار توسعه محصول نفوذ در بازار: اينترنت ميتواند به هدف فروش بيشتر محصولات در فروشگاههای موجود به کار رود. اينکار با استفاده از قدرت اينترنت در تبليغ محصولات و افزايش آگاهي مشتريان بالقوه بازار از محصولات و  profile شرکت حاصل ميشود. اين روش يک روش محافظه کارانه در استفاده از اينترنت است. توسعه بازار: در اين خطمشي، از اي…
ادامه مطلب
  • 0