انگیزه های تبلیغات اینترنتی

انگیزه های تبلیغات اینترنتی

در مقاله انگیزه های تبلیغات اینترنتی که کاتلر و آرمسترانگ چهار دسته عوامل روانی، شخصی، اجتماعی و فرهنگی را به عنوان عوامل اثرگذار بر رفتار مصرفکننده برشمردند و عوامل انگیزه، پنداشت، یادگیری و باورها و نگرشها را به عنوان عوامل روانی معرفی کردند. هر شخصی در هر زمان چندین نیاز دارد، برخی از نوع زیستی هستند، مانند گرسنگی، تشنگی یا احساس ناراحتی؛ و برخی دیگر منشأ روانی دارند، مانند نیاز به شهرت (شناخت،) احترام یا تعلق داشتن. هنگامیکه یک نیاز بدان اندازه شدت یابد که تنش ایجاد کند، انگیزه به وجود میآید. یک عامل ایجاد کننده انگیزه، نیازی است که به حد کافی فشار وارد میآورد تا مسیر شخص را در راه ارضاء خود تعیین نماید ( کاتلر و آرمسترانگ )

انگیزه تبلیغات اینترنتی

انگیزه تبلیغات  اینترنتی

انگیزه تبلیغات اینترنتی میتواند به عنوان یک محرک درونی برای انجام فعالیت های آنلاین تعریف شود. مطالعات بسیاری روی انگیزه های استفاده از اینترنت متمرکز شده اند. در سال 7333مطالعه ای به وسیله راجرز صورت گرفت که انگیزه استفاده از اینترنت را در چهار دسته تقسیم بندی نمود (حنفی زاده و بهبودی، )کو و همکاران نیز در مقاله ای تحت عنوان استفاده از اینترنت و لذت بردنساختار تعامل انگیزه استفاده از اینترنت، شامل انگیزه اطلاعات، انگیزه راحتی، انگیزه سرگرمی، انگیزه های تعامل اجتماعی و پیامدهای آن را بررسی و مدل تساوی ساختاری تبلیغات تعاملی را مطرح ساختند. آنها برای بررسی ساختار تعامل انگیزه استفاده از اینترنت و پیامدهای آن، انگیزه های اینترنتی را در چهار دسته جستجوی اطلاعات، آسودگی،سرگرمی و تعامل اجتماعی، طبقه بندی کردند. آنها دریافتند که مصرف کنندگانی که انگیزه های اطلاعات بالا دارند احتمال بیشتری برای شرکت در تعامل انسان با پیام در وب سایت دارند، در حالی که انگیزه تعامل اجتماعی به شدت بیشتر به تعامل انسان با انسان مرتبط است. همچنین هم تعامل انسان و پیام و هم تعاملات انسان با انسان اثر مثبت بر نگرش نسبت به سایت، که منجر به نگرش مثبت نسبت به نام تجاری و قصد خرید میشود، دارد. همانطور که حنفی زاده و بهبودی به نقل از فلنین و متزبرگ بیان میکنند، انگیزش استفاده از یک رسانه معین از شخصی به شخص دیگر متفاوت است.در مطالعات داخلی، بهار و حاجی محمدی در مقاله ای تحت عنوان  دانشجویان دانشگاه تهران و استفاده از اینترنت : مطالعه بهره وری و خرسندی به بررسی چگونگی استفاده دانشجویان دانشگاه تهران از اینترنت یا توجه به چارچوب نظری بهره وری و خرسندی پرداختند و انگیزه استفاده از اینترنت را در پنج دسته شامل جستجوی اطلاعات، نظارت، سرگرمی، سودمندی شخصی و تعامل اجتماعی مطالعه نمودند.