اثربخشی تبلیغات اينترنتی

اثربخشی تبلیغات اينترنتی چکیده مساله اي كه اين مقاله به آن مي .شود پردازد به رابطه تبلیغات و اينترنت مربوط مي اين مقاله ميخواھد به اين پرسش پاسخ دھد كه شركت ھاي تجاري و تبلیغاتي براي افزايش توجه مخاطبان و برخورداري تبلیغ از مؤلفه ھاي اثربخش و تاثیر گذار، از كدام پارامترھاي تاثیرگذار در تبلیغات اينترنتي بايد استفاده كنند؟ از اين نظر، اين مقاله بهدنبال شناسايي و سپس اولويت بندي پارامترھاي مؤثر بر تبلیغات اينترنتي است. دلیل رشد و گسترش كه آگھي توضیح آن ھاي تبلیغاتي كه زماني مؤثرترين و كارآمدترين روش ماركسازي و نیز موتور نفوذ محصولات جديد بودند، دلیل رشد و گسترش خود، در معرض تھديد قرار گرفته چراكه ھر چه گستره تبلیغات بیشتر شده توجه مردم به آگھي ھاي بازرگاني كمتر شده است. .شود تبلیغات مكرر سبب كاھش توانايي و ظرفیت كسب فضايي در ذھن مشتريان مساله مھم براي شركتھا نیز اين است كه تبلیغ آنھا از مؤلفه ھاي اثر بخش و تاثیر گذار برخوردار باشد. بدين ترتیب اين مقاله ميخواھد به اين دانش دسترسي پیدا كند و راهھاي افزايش بھره وري تبلیغات را شناسايي و معرفي كند. در اين مقاله ضمن بیان نتايج كلي، …
ادامه مطلب
  • 0