اثربخشی تبلیغات اينترنتی

اثربخشی تبلیغات اينترنتی

چکیده
مساله ای كه در اين مقاله به آن می پردازد به رابطه تبلیغات و اینترنت مربوط می باشد، اين مقاله میخواھد به این پرسش پاسخ دھد كه شركت ھای تجاری و تبلیغاتی برای افزایش توجه مخاطبان و برخورداری تبلیغ از مؤلفه ھای اثربخش و تاثیر گذار، از كدام پارامترھای تاثیرگذار در تبلیغات اینترنتی بايد استفاده كنند؟ از اين نظر، این مقاله به دنبال شناسايی و سپس اولویت بندی پارامترھای مؤثر بر تبلیغات اینترنتی است.

دلیل رشد و گسترش

كه آگھی توضیح آن ھای تبلیغاتی كه زمانی مؤثرترین و كارآمدترین روش ماركسازی و نیز موتور نفوذ محصولات جدید بودند، دلیل رشد و گسترش خود، در معرض تھدید قرار گرفته چراكه ھر چه گستره تبلیغات بیشتر شده توجه مردم به آگھی ھای بازرگانی كمتر شده است.

تبلیغات مكرر سبب كاھش توانايی و ظرفیت كسب فضایی در ذھن مشتریان مساله مھم برای شركتھا نیز این است كه تبلیغ آنھا از مؤلفه ھای اثر بخش و تاثیر گذار برخوردار باشد. بدین ترتیب اين مقاله میخواھد به اين دانش دسترسی پیدا كند و راهھای افزایش بھره وری تبلیغات را شناسایی و معرفی كند. در اين مقاله ضمن بیان نتایج كلی، به دلیل گستردگی پژوھش انجام شده برای این مطالعه، تنھا به تفسیر نتایج گروه عوامل مرتبط با بازار اشاره می شود.

آگاهی در تبلیغات اینترنتی

بیشتر مردم نمیتوانند محصول شما را بخرند زیرا يا پول آن را ندارند، یا زمان آن را ندارند، يا اصلا آن را نیاز ندارند و يا از آن اطلاعی ندارند. اگر مخاطب، مقدار كافی پول نداشته باشد و نتواند آن را به قیمتی كه شما در نظر دارید بخرد، بازاری نخواھید داشت. اگر مخاطب، توانایی شنیدن و درك سخنان شما را نداشته باشد، با شما طوری رفتار می کند که گویی شما را نمی بیند.

پیام گیرنده های اینترنتی غیر دلخواه

پخش پیامھای تبلیغاتی ناخواسته و مداخله گر موجبات سلب آرامش شده و موجب نارضایتی مخاطب را فراھم می نماید. رضایت مصرف كنندگان و اغنای ھدفھای تبلیغاتی، از دغدغه ھای شركت كارگزاران تبلیغاتی است. بنابراین باید مخاطب پیام شناسایی شده، محتوای پیام مطابق خواست او و در محل مورد جستجوی وی و در زمان مورد نظرش در دسترسش باشد منزله یك اینترنت به رسانه فراگیر بسیاری از قابلیتھای مذكور را دارد.

ھیتلر و جوزف گوبلز وزیر تبلیغات وی موفقیت زیادی در تبلیغات در آلمان داشتند. اولین موسسه تحلیل تبلیغات در سال ١٩٣٧ به ریاست كانتریل تاسیس شد.

تبلیغات اینترنتی

تبلیغات اینترنتی به استفاده از اینترنت به منزله یک کانال و وسیله ارتباطی برای ارسال تبلیغات در محیط وب اشاره دارد. تبلیغات اینترنتی از زمان پیدایش سال 1994 تاكنون شاھد رشد بسیار زیادی بوده است. بطوری كه حجم درآمد تبلیغات اینترنتی از رقم ٢٦٧ میلیون دلار در سال ١٩٩٦ به رقم ٨٠٨٧ میلیون دلار در سال ٢٠٠٠ رسیده است. درآمد تبلیغات اینترنتی در سال ١٧ به حدود ٢٠٠٦ میلیارد دلار رسید.

نمودار زیر رشد درآمد تبلیغات اینترنتی را در خلال سال های ٢٠٠١ تا نیمه اول سال 2009 نشان میدهد

اثربخشی تبلیغات اينترنتی