اثربخشی تبلیغات اينترنتی

اثربخشی تبلیغات اينترنتی

چکیده
مساله اي كه اين مقاله به آن مي .شود پردازد به رابطه تبلیغات و اينترنت مربوط مي اين مقاله ميخواھد به اين پرسش پاسخ دھد كه شركت ھاي تجاري و تبلیغاتي براي افزايش توجه مخاطبان و برخورداري تبلیغ از مؤلفه ھاي اثربخش و تاثیر گذار، از كدام پارامترھاي تاثیرگذار در تبلیغات اينترنتي بايد استفاده كنند؟ از اين نظر، اين مقاله بهدنبال شناسايي و سپس اولويت بندي پارامترھاي مؤثر بر تبلیغات اينترنتي است.

دلیل رشد و گسترش

كه آگھي توضیح آن ھاي تبلیغاتي كه زماني مؤثرترين و كارآمدترين روش ماركسازي و نیز موتور نفوذ محصولات جديد بودند، دلیل رشد و گسترش خود، در معرض تھديد قرار گرفته چراكه ھر چه گستره تبلیغات بیشتر شده توجه مردم به آگھي ھاي بازرگاني كمتر شده است. .شود تبلیغات مكرر سبب كاھش توانايي و ظرفیت كسب فضايي در ذھن مشتريان مساله مھم براي شركتھا نیز اين است كه تبلیغ آنھا از مؤلفه ھاي اثر بخش و تاثیر گذار برخوردار باشد. بدين ترتیب اين مقاله ميخواھد به اين دانش دسترسي پیدا كند و راهھاي افزايش بھره وري تبلیغات را شناسايي و معرفي كند. در اين مقاله ضمن بیان نتايج كلي، به دلیل گستردگي پژوھش انجام شده براي اين مطالعه، تنھا به تفسیر نتايج گروه عوامل مرتبط با بازار اشاره می شود.

آگاهی در تبلیغات اینترنتی

بیشتر مردم نميتوانند محصول شما را بخرند زيرا . يا پول آن را ندارند، يا زمان آن را ندارند، يا اصلا آن را نیاز ندارند و يا از آن اطلاعي ندارند. اگر مخاطب، به فروشید چه مي قدر كافي پول نداشته باشد و نتواند آن را به قیمتي كه شما در نظر داريد بخرد، بازاري نخواھید داشت. اگر مخاطب، زمان كه گو اين كند شنیدن و درك سخنان شما را نداشته باشد، با شما طوري رفتار مي شما را بیند نمي .بیشتر مردميكه به اشتباه گمان مي خرند، ھرگز كنید محصول شما را مي چیزي در مورد آن نخواھند شنید. ھا امروزه انتخاب آنقدر زياد است كه ديگر مردم بهآساني با رسانه مصرف .گیرند ھاي ھمگاني ھدف قرار نمي كنندگاني كه سرشان شلوغ است،

پیام گیرند ھاي اینترنتی غیر دلخواه

پیام گیرند ھاي غیر دلخواه را ناديده مي ارسال و پخش پیامھاي تبلیغاتي ناخواسته و مداخلهگر موجبات سلب آرامش و تامین .كند نارضايتي مخاطب را فراھم مي رضايت مصرفكنندگان و اغناي ھدفھاي تبلیغاتي، از دغدغه ھا و ھاي شركت كارگزاران تبلیغاتي است. بنابراين بايد مخاطب پیام شناسايي شده، محتواي پیام مطابق خواست او و در محل مورد جستجوي وي و در زمان مورد نظرش در دسترسش باشد منزله يك اينترنت به. رسانه فراگیر بسیاري از قابلیتھاي مذكور را دارد .

تبلیغات، فرآيند روشمند مناسب اطلاعات ارايه و متقاعد و ترغیب مشتريان به در مورد كالاھا و خدمات كنندگان ثر مصرف مؤ كردن به خريد كالاھا و خدمات است متولي، ) چه كه آن .( ١٣٧٢مثابه امروز به تبلیغات نو و جديد ميشناسیم، ريشه در اواخر قرن نوزدھم و اوايل قرن بیستم در كشور ايالات متحده دارد. رساله دكتراي ھارلود لاسول، فنو” ن تبلیغات در جنگ جھاني ( )”١٩٢٧ شکل يكي از نخستین مطالعات دقیق در تعريف تبلیغات بود كه به كتاب چاپ شد نظر مي به . رسد ھیتلر و جوزف گوبلز وزير تبلیغات وي موفقیت زيادي در تبلیغات در آلمان داشتند. اولین موسسه تحلیل تبلیغات در سال ١٩٣٧به رياست كانتريل تاسیس شد.

تبلیغات اينترنتی


تبلیغات اينترنتی به استفاده از اينترنت به منزله يک کانال و وسیله ارتباطي براي ارسال تبلیغات در محیط وب اشاره دارد گائو. 2002تبلیغات اينترنتي از زمان پیدايش سال 1994تاكنون شاھد رشد بسیار زيادي بوده است. بهطوري كه حجم درآمد تبلیغات اينترنتي از رقم ٢٦٧میلیون دلار در سال به رقم ٨٠٨٧ ١٩٩٦میلیون دلار در سال ٢٠٠٠رسیده است. درآمد تبلیغات اينترنتي در سال ١٧به حدود ٢٠٠٦میلیارد دلار رسید. ١نمودار رشد درآمد تبلیغات اينترنتي را در خلال ٢٠٠١ھاي سال تا نیمه اول سال 2009دھد نشان ميدهد

اثربخشی تبلیغات اينترنتی