آگهی تبلیغات اینترنتی خلاقانه

در نگاه عمـومي آگهی تبلیغات اینترنتی خلاقانه و مؤثر بايد ويژگي هاي زير را داشته باشد:
  1. به منظور جذب مخاطبان معين طرح ريزي شده باشد.
  2. محتواي پيام آن به حدي قوي باشد كه باعث جلب توجه مخاطب شود.
  3. قادر باشد متمايز از ديگر تبليغات در رستة خود عمل كند.
  4. انديشه محوري يا به عبارتي شعار آن به گونه اي باشد كه در ياد بماند.
  5. علاقه و نگرش مثبت مخاطب را دربارة خريد كالا برانگيزد.
  6. نياز مخاطبش را شناسايي كند و در راستاي پاسخ به آن بكوشد.
  7. انتقال پيام به درستي انجام شود.
  8. وعده ها و مزاياي آگهي مطابق مزايا و ويژگيهاي محصول باشد و به گونه اي نباشـد كه مشتري احساس كند فريب خورده است.

آگهی تبلیغات اینترنتی خلاقانه

 

کلیپ تبلیغاتی خلاقانه یاماها و معرفی محصول جدید NIKEN

 

الگوی مراحل تبليغ موفق اينترنتی

پژوهش حاضر در نظر دارد الگوي مراحل تبليغ موفق اينترنتي را براي كسب رضايتمندي و جذب مشتريان الكترونيكي ارائه كند و سودآوري را افزايش دهـد. از مشخصـات ديگـر الگوي ارائه شده در اين پژوهش سهولت اجراي آن براي تبليغ كنندگان است. ايـن الگـو بـا استفاده از كتب و مقالات معتبر در زمينة تبليغات اينترنتي طراحي شده اسـت. مزيـت ايـن پژوهش بر پژوهش هاي پيشين، طراحي الگويي منسجم براي تبليغـات  اينترنتي مو فـق بـه منظور بالا بردن قدرت جذب مشتريان الكترونيكي است. انسجام در الگوي حاضر موجـب مي شود كه تبليغ كنندگان با دسترسي داشتن به اين الگو، قادر باشند مشتريان بيش تري را بـه خريد كالا و خدماتشان ترغيب كنند.

آگهی تبلیغات اینترنتی خلاقانه

در پژوهش حاضر دو عامل براي تبليغ مناسب اينترنتي حائز اهميت دانسته شده اسـت :

اول هزينه و دوم جلب رضايت مشتري. تحقق اين دو عامل به صورت توأمان امكـان  پـذير نيست. براي مثال، تبليغات ابر رسانه اي محبوبيت بالايي نزد كاربران دارند. اين نوع تبليغـات به علت امكاناتي مانند پويانمايي ها مستلزم هزينة فراوان براي تبليـغ كننـده كـالا  و خـدمات  است كه تبليغ كننده به علت نياز به كسب رضايت  مشتريان گريزي از آن ندارد. بـه  منظـور  مقابله با اين معضل بايد جذابيت تبليغ بالا رود تا از طريق آن مشتريان بيش  تـري محصـول  تبليغ شده را خريداري كنند. به علت رضايت مشتريان از آن محصول، خريـد محصـول  بـا  مراجعه مجدد به صورت تصاعدي بالا مي رود و هزينه هاي تبليغ را جبران مي كند و بـا  معرفي سايت تبليغاتي به ساير كاربران سبب سودآوري شركت مـي شـود . ايـن سـودآوري مشروط به آن است كه تبليغ كنندگان اينترنتي اصول اخلاقي را رعايت كننـد  و بـراي رشـد  تبليغات كالا و خدماتشان مشتريان را فريب ندهند.