تبلیغات بازرگانی

تبلیغات بازرگانی

شاید پاسخ بسیاری از مردم به این پرسش که تبلیغات بازرگانی چیست؟ شبیه به پاسخی باشد که در جواب هنر چیست؟ خواهند داد. یعنی جمله من نمیتوانم آن را تعریف کنم امـا
وقتی آن را ببینم میتوانم تشخیص بدهم. به همین دلیل بهتر است تلاش های عملی که برای تبیین مفهوم تبلیغات شده را بررسی کنیم و سپس ضمن اشاره بـه مجمو ای از تعـاریف،
تعریفی که ویژگی ها و مشخصات اساسی بیشتری را در بر دارد برگزینیم. به طور کلی تبلیغات بازرگانی، پدیده دوران سرمایه داری است و تأکید آن بـر مـصرف کالاهـا و ترویج فرهنگ مصرف گرایی است. تبلیغات بازرگـانی بـه مثابـه مجموعـه ای از دانـشها و فنون، گرچه به میزان بسیار زیادی از علم ارتباطات متأثر شده است ولی از جهات مختلـف با علومی همچون اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی، روانشناسی و فنونی ماننـد هنرهـای تجـسمی،رسانهای و چندرسانه ای پیوند دارد. این پدیده امروزه یک صنعت، شغل پرجاذبه برای تولید
پیام های رسانه ای و یک نهاد تعیین کننده ارزش های اجتماعی به شمار میآید. تبلیغات بازرگانی بر آحاد مردم، سازمان های اجتماعی، افکار و فرهنگ عمومی تأثیر گذار است.

تبلیغات بازرگانی

تبلیغات بازرگانی


تبلیغات بازرگانی شامل به کارگیری شیوه هایی گونـاگون اسـت بـرای شناسـاندن کـالا،محصول و یا برنامه نمایشی خاصی به مردم و ایجاد تحسین و تمایل به آن در آنـان. هـدف
از تبلیغات تجاری، تأثیر بر افرادی است که خریدار محصولی خـاص هـستند. در تبلیغـات تجاری، از تمام وسایل سمعی ـ بصری مانند مطبوعات، رادیو و تلویزیون استفاده میشـود.

تبلیغات تجاری

همچنین در این نوع تبلیغات با استفاده از تصویر، از فنونی شناخته شده که موجد وضـعیت و حالات روانی خاصی میباشد و گاه موجب اقناعی نهان میشـود، اسـتفاده مـیگـردد. در
تبلیغات تجاری، ایجاد پیوند بین کالای مصرفی با ارزشی مطلوب که موجب جلب مـشتری میشود مورد نظر قرار میگیرد طاهرنسبی، همان: .16 تبلیغات، با رهبریکردن مصرفکنندگان و تغییر در ذهنیت و تفکر آنها درباره تولیـدات، بر میزان فروش تأثیر میگذارد. البته تبلیغات، بخشی آمیخته از بازاریابی یک شـرکت اسـت.تبلیغات که برای مصرف کننده ملموس تر و قابل مشاهده تـر اسـت تنهـا بخـشی کوچـک از تلاش های بازاریابی در تجارت ها به شمار میرود.

تردیدی نیست که تبلیغ تجاری با هدف معرفی کالا در بازار و تحرک خریـداران بـالقوه صورت میگیرد، اما تبلیغ در مفهوم وسیع کلمه عبارت است از انتشار اطلاعات یک کالا که
به منظور تحت تأثیر قرار دادن مردم یا گروه های خاص اجتماعی صورت میگیـرد. جیمزکـری،1 بازرگانی را وسیله کنترل اجتماعی میداند که این کار را اغلب با کنترل و پخـش اطلاعـات
مطلوب خود انجام میدهد.

تبلیغات برای معرفی

تبلیغات، برای معرفی محصولاتِ در دسترس در بازارهای معینی مرسوم بوده است؛ بـه مرور زمان نقش تبلیغات از این نیز فراتر رفته و شامل فعالیتهـای متعـددی اسـت از جم :
متقاعد کردن و ترغیب مشتری، ایجاد علامت تجاری، مکان یابی، متقاعد کردن به یک طرح فروش استثنایی و …« )شاملو، .(31 :1381
هربرت شیلر ،2 پژوهشگر و منتقد آمریکایی، تبلیغات بازرگانی را وسیله ای مـیدانـد کـه مردم را به این گمان غلط میاندازد که دارای حق انتخاب هستند و خریـد کـردن را عملـی دموکراتیک میدانند. در چنین چهارچوبی سوپر مارکت، دژی دموکراتیک است که خریداران هر روز با انتخاب و تصمیم گیری خود در آن به تمرین دموکراسـی مـیپردازنـد 

خرداد 15, 1398 8:34 ب.ظ