تبلیغات بازرگانی

تبلیغات بازرگانی

شاید پاسخ بسیاري از مردم به این پرسش که تبلیغات بازرگانی چیست؟ شبیه به پاسخی باشد که در جواب هنر چیست؟ خواهند داد. یعنی جمله من نمیتوانم آن را تعریف کنم امـا
وقتی آن را ببینم میتوانم تشخیص بدهم. به همین دلیل بهتر است تلاش هاي عملی که براي تبیین مفهوم تبلیغات شده را بررسی کنیم و سپس ضمن اشاره بـه مجمو اي از تعـاریف،
تعریفی که ویژگی ها و مشخصات اساسی بیشتري را در بر دارد برگزینیم. به طور کلی تبلیغات بازرگانی، پدیده دوران سرمایه داري است و تأکید آن بـر مـصرف کالاهـا و ترویج فرهنگ مصرف گرایی است. تبلیغات بازرگـانی بـه مثابـه مجموعـه اي از دانـشها و فنون، گرچه به میزان بسیار زیادي از علم ارتباطات متأثر شده است ولی از جهات مختلـف با علومی همچون اقتصاد، مدیریت، جامعه شناسی، روانشناسی و فنونی ماننـد هنرهـاي تجـسمی،رسانهاي و چندرسانه اي پیوند دارد. این پدیده امروزه یک صنعت، شغل پرجاذبه براي تولید
پیام هاي رسانه اي و یک نهاد تعیین کنندة ارزش هاي اجتماعی به شمار میآید. تبلیغات بازرگانی بر آحاد مردم، سازمان هاي اجتماعی، افکار و فرهنگ عمومی تأثیر گذار است.

تبلیغات بازرگانی

تبلیغات بازرگانی


تبلیغات بازرگانی شامل به کارگیري شیوه هایی گونـاگون اسـت بـراي شناسـاندن کـالا،محصول و یا برنامه نمایشی خاصی به مردم و ایجاد تحسین و تمایل به آن در آنـان. هـدف
از تبلیغات تجاري، تأثیر بر افرادي است که خریدار محصولی خـاص هـستند. در تبلیغـات تجاري، از تمام وسایل سمعی ـ بصري مانند مطبوعات، رادیو و تلویزیون استفاده میشـود.

تبلیغات تجاري

همچنین در این نوع تبلیغات با استفاده از تصویر، از فنونی شناخته شده که موجد وضـعیت و حالات روانی خاصی میباشد و گاه موجب اقناعی نهان میشـود، اسـتفاده مـیگـردد. در
تبلیغات تجاري، ایجاد پیوند بین کالاي مصرفی با ارزشی مطلوب که موجب جلب مـشتري میشود مورد نظر قرار میگیرد طاهرنسبی، همان: .16 تبلیغات، با رهبريکردن مصرفکنندگان و تغییر در ذهنیت و تفکر آنها دربارة تولیـدات، بر میزان فروش تأثیر میگذارد. البته تبلیغات، بخشی آمیخته از بازاریابی یک شـرکت اسـت.تبلیغات که براي مصرف کننده ملموس تر و قابل مشاهده تـر اسـت تنهـا بخـشی کوچـک از تلاش هاي بازاریابی در تجارت ها به شمار میرود.

تردیدي نیست که تبلیغ تجاري با هدف معرفی کالا در بازار و تحرك خریـداران بـالقوه صورت میگیرد، اما تبلیغ در مفهوم وسیع کلمه عبارت است از انتشار اطلاعات یک کالا که
به منظور تحت تأثیر قرار دادن مردم یا گروه هاي خاص اجتماعی صورت میگیـرد. جیمزکـري،1 بازرگانی را وسیله کنترل اجتماعی میداند که این کار را اغلب با کنترل و پخـش اطلاعـات
مطلوب خود انجام میدهد.

تبلیغات برای معرفی

تبلیغات، براي معرفی محصولاتِ در دسترس در بازارهاي معینی مرسوم بوده است؛ بـه مرور زمان نقش تبلیغات از این نیز فراتر رفته و شامل فعالیتهـاي متعـددي اسـت از جم :
متقاعد کردن و ترغیب مشتري، ایجاد علامت تجاري، مکان یابی، متقاعد کردن به یک طرح فروش استثنایی و …« )شاملو، .(31 :1381
هربرت شیلر ،2 پژوهشگر و منتقد آمریکایی، تبلیغات بازرگانی را وسیله اي مـیدانـد کـه مردم را به این گمان غلط میاندازد که داراي حق انتخاب هستند و خریـد کـردن را عملـی دموکراتیک میدانند. در چنین چهارچوبی سوپر مارکت، دژي دموکراتیک است که خریداران هر روز با انتخاب و تصمیم گیري خود در آن به تمرین دموکراسـی مـیپردازنـد 

15 خرداد 1398 8:34 ب.ظ