بازاریابی و تبلیغات در اینترنت

بازاریابی و تبلیغات در اینترنت

در بازاریابی و تبلیغات در اینترنت امروزه اینترنت، کانال با اهمیتی در بازاریابی و تبلیغات است. دلیل این امر میتواند توانایی اینترنت در کاهش هزینه ها و دسترسی آسان افراد به خدمات برخط باشد. همچنین مبلغان میتوانند به آسانی به انبوهی از کاربران دسترسی پیدا کنند و با هزینه پایین با آنها ارتباط برقرار نمایند در این میان، اگرچه اینترنت، رسانه کارایی برای تبلیغات فراهم نموده است، اما افراد به دنبال حداکثر نمودن سرمایه گذاری خود در این مقوله میباشند.

مدل های تبلیغاتی

بر این اساس مطالعات و تحقیقات زیادی در طول زمان انجام گرفت و مدل های تبلیغاتی مختلفی مبنی بر این که افراد چگونه تبلیغات اینترنتی را درک میکنند و چه نگرشی نسبت به آن دارند، طراحی گردید نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که عقاید و نگرش افراد نسبت به تبلیغات اینترنتی دو عامل مهم ارزیابی تبلیغات اینترنتی میباشد.

هزینه تبلیغات

بسیاری از شرکتها، هر ساله، میلیاردها دلار صرف تبلیغات در رسانه های مختلف میکنند. علیرغم صرف این مبلغ هنگفت، در مورد توانایی تبلیغات اینترنتی در جذب مشتریان به وسیله وبسایتها و ترغیب آنان به خرید، تردید وجود دارد.لاگس، از سوی دیگر در مقایسه با تبلیغات سنتی، تبلیغ اینترنتی، از مزایای قابل توجهی برخوردار است که از آن جمله میتوان ایجاد ارتباط دو طرفه با مخاطب، هزینه نسبتاً پایین، دسترسی جهانی و شبانه روزی، بهبود اطلاع رسانی، بروز رسانی آسان و هدف گیری دقیق مشتریان را نام برد.

استفاده اینترنت در کشور ما

این در حالی است که در کشور ما نیز، تعداد استفاده کنندگان اینترنت از مرز شش میلیون نفر در سال 2005 گذشته است و همزمان با گسترش کاربران اینترنتی، اشباع بازارها، تشدید رقابت، تغییر در سلیقه ها و نیازهای مشتریان، شرکتهای ایرانی با چالشهای متعددی در فعالیتهای بازرگانی و صنعتی مواجه شده اند )باقری و رنجبر، .(1386بنابراین در چنین شرایطی، لزوم توجه به تبلیغات اینترنتی و بهترین استفاده از هزینه صرف شده برای آن، اهمیت حیاتی پیدا میکند. از سوی دیگر، با وجود این که اینترنت، به سرعت به سکویی برای فروش محصولات تبدیل میگردد، شناخت کمی راجع به چگونگی اثرگذاری جو اینترنت بر رفتار جستجوی خرید کاربران و یا این موضوع که آیا جو یکسان اینترنت بر مردان و زنان به گونهای متفاوت اثر میگذارد، وجود دارد.

تبلیغات زنان و مردان

بنابراین، جنسیت در پردازش اطلاعات و تصمیمگیری در مورد تبلیغات اینترنتی بر ارزش و نگرش افراد در راستای تبلیغات اینترنتی تاثیر گذار می باشد. نتایج مطالعات نشان داده است که زنان و مردان در سبکهای رفتاری و شیوه جستجوی اطلاعات با یکدیگر متفاوتند و این تفاوتها بر فرآیند و پیامد ارزیابی تبلیغات اینترنتی تاثیرگذار است. بنابراین مساله اصلی که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت، بررسی تاثیر ارزش تبلیغات اینترنتی بر نگرش کاربران با توجه به نقش جنسیت است.