تبلیغات چیست

تبلیغات چیست

در تعریف اینکه تبلیغات چیست شاید بتوان تبلیغات را در ساده ترین تعریف، نوعی اعلان عمومی برشمرد. درگذشته نیـز آگهی تنها به منظور اعلان یا مطلع کردن عامۀ مردم بهکار میرفت که به اشـکال مختلـف از جمله »جارزدن« در اماکن عمومی، »نصب اعلانات دولتی« در معابر و یا »چـاپ آگهـی« در مطبوعات، در تاریخ ضبط شده است. در دنیاي امروز که عصر تولیـد انبـوه و مـصرف نـام گرفته، بخش مهمی از هدف تبلیغات، مطّلع کردن مردم از تازه هاي تولید اسـت و تبلیغـات کوششی کمو بیش نظام مند براي تحت تأثیر قرار دادن عقاید، نگرش ها و یا رفتارهاي دیگـران با استفاده از نمادهایی چون کلمات، اشارات پلاکاردهـا، بناهـاي یـادبود، موسـیقی، لبـاس،آرایش مو، نشانه ها، طرحهاي روي سکه ها، تمبرهاي پستی و نظـایر آنهاسـت. وجـه تمـایز عمده تبلیغات با گفتوگوهاي معمولی و تبادل آزادانه عقاید، تأکید نسبتاً زیاد بر هدفمنـدي و قابلیت نفوذ فعالیت هاي تبلیغاتی است. به بیان روشن تر مبلّغ، هـدف یـا اهـدافی خـاص را دنبال میکند و براي دستیابی به این اهداف، در بیـان حقـایق، بحث هـا و نمادهـا بـه گـزینش میپردازد و راه و روشی را برمیگزیند که بیشترین میزان تأثیر را به همراه آورد .

مقایسه

در یک مقایسه میتوان گفت ویژگی هاي گزینش و نفوذ، تبلیغـات را از آمـوزش مجـزا میکند. در آموزش، مربی سعی میکند وجوه گوناگون یک مطلب را عرضه کند. حال آنکه،هدف آموزش این است که فرد را به گردآوري و ارزیابی دلایلـی بـراي خـود وادار کنـد و روش به کارگیري راهبردهاي ضروري آن را به او یاد دهد. به هر حال ممکـن اسـت، مبلّـغ خود را در مقام یک مربی ببیند و مدعی شود که در گزینش حقایق، نابترین آنها را عرضـه مینماید و براي متقاعد کننده تر کردن یک پیام بر وجوه خاصی از حقایق تأکید میکنـد. بـه همین سیاق فردي که پیام مبلّغ را به مثابه یک واقعیت مشهود تصور میکند ممکن است آن را آموزنده بپندارد. به عبارت دیگر، آنچه براي فردي آموزش بهشمار میرود ممکن است براي فردي دیگر تبلیغ محسوب شود .


تعریف تبلیغات از دیدگاه علمی

از دیدگاه علمی، تبلیغات به مجموعه اي از مفاهیم، روش ها، ابزار و اقداماتی گفته میشود که براي شناساندن مزایا، منافع، مضرات و ویژگی هاي اشیا، کالاهـا، محـصولات، خـدمات،تجارت، طرح ها، پدیده ها، افکار، نگرش ها و عقاید، به سازمان ها، نهادهاي اجتمـاعی و جامعـه مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین، تبلیغات روشی است که در یک فرایند به دنبـال تحقـق منافع مبلّغ و احتمالاًَ مخاطبان تبلیغ است. اما نکته ایـن اسـت کـه در بیـشتر مـوارد جنبـه هـاي داخلی مربوط به مبلّغ مانند فعالیت ها و فرایندها، اهداف سازمانی، رقبا و غیره از دید مخاطبان پنهان است. تبلیغات میتواند بیانگر تجربه، توان علمی و مالی، قدرت برنامه ریزي، اهداف و راهبردها و همچنین نقاط ضعف مبلّغ نیز باشد. تبلیغ به لحـاظ محتـوایی سـه عنـصر را در برمیگیرد؛ تبلیغات نام و نشان، تبلیغات موضوع و پیام، تبلیغـات پیامـد، نتیجـه و محـصول .(458 :1381 ،)خنجری


بلوریان تهرانی


تبلیغات به معناي اطلاع دادن، پیام رساندن و اشاعه افکار، اطلاعات و بینش ها در قالـب نظـام ارزشی متبوع است. به بیانی دیگر تبلیغات، فن تحت تأثیر قرار دادن عمل انسان از طریق دستکاري
در تصورات و باورهاي او میباشد (بلوریان تهرانی، 9 :1376 )گفته میشـود اساسـی تـرین کار مبلّغان، حفرکردن چاله اي و بعد پر کردن آن با پول است (کلهر، .403 :1381)
به طور کلی میتوان تبلیغ را در مفهوم کلی آن، رساندن پیام به دیگران از طریق برقراري ارتباط به منظور ایجاد تغییر و دگرگونی در دانش، نگرش و رفتار مخاطبان دانـست کـه بـر سه عنصر پیام گیرنده مخاطب ، پیام دهنده رسانه و محتواي پیام مبتنی است. در تبلیغات صرف رساندن یک ایده پایان کار نیست بلکه اقناع یا ترغیب به منظـور دسـتیابی بـه هـدف خاص مدنظر قرار دارد. پس پایه اصلی تبلیغات، ارتباطات است

13 خرداد 1398 4:39 ب.ظ