تبلیغات

تبلیغات عبارت است از تبلیغات، تلاشی برای تاثیر گذاری بر افراد و کنترل رفتار آنان برای رسیدن به یک مجموعه ی هدف های مشخص است  و عاملی ارتباطی برای تاثیر بر مخاطب و تغییر نگرش، انگیزش و دانش و رفتار اوست .

تبلیغات مدرن و امروزی

امروزه تبلیغات با همسو شدن با فناوریهای موبایل و دیجیتال، حوزه ی تاثیر گذاری های خود را بر مصرف کنندگان وسعت بیشتری بخشیده است؛ بطوری که فناوری اثرات تبلیغات بیرون از خانه را تقویت کرده و آن را از یک رسانه ی منفعل به رسانه ای کاملا تعاملی تبدیل کرده است. و این فناوری به سرعت در حال دگرگونی است که در پی آن میدان عمل هنرمندان گسترش می یابد .

تبلیغات

روند تبلیغات

تبلیغات تا ادوار تاریخی کهن قدمت دارد و به عنوان بخشی ازحوزه ی زیست انسانی، سیر تحولی طولانی را از سر گذرانده است. اما طی دو سده ی گذشته با پیدایش جامعه ی صنعتی، تبلیغات به طور کلی ضرورت و گستردگی بی سابقه ای پیدا کرده است، بخشی از این تحول ناشی از ابداع صنعت چاپ بودکه به شکل گیری اطلاعیه ی تبلیغاتی منجر شد. با رشد تکنیک های چاپ و تصویر سازی،تبلیغات از امکان درج تصاویرنیز برخوردار شدندو این آغاز روندی بود که نتیجه ی آن، امروز تبلیغات که از قابلیت های فناوری دیجیتال بهره می برد، به بخش جدایی ناپذیری از زندگی روزمره ی انسان تبدیل شده اند.

تبلیغات اینترنتی

تبلیغات اینترنتی و یا تبلیغات در اینترنت یکی از بهترین روش های تبلیغات در حال حاضر می باشد با پیشرفت تکنولوزی  تبلیغات از طریق اینترنت و یا سایت های اینترنت از استقبال خوبی برخوردار شدند و هر روز بر قدرت این نوع تبلیغات افزوده میشود

22 مرداد 1400 3:52 ب.ظ