تصویر پردازی در تبلیغات آنلاین

تصویر پردازی در تبلیغات آنلاین بنابر تحقیقات هاروارد ، حدود 70 درصد فعالیت هـای فیسـبوک ، حـول و حـوش تصـاویر صـورت میگیرد. در فیسبوک ، در 44 درصد موارد ، کاربران تمایل بیشتری به تعامل با برنـدهایی کـه بـه ارسـال تصاویر میپردازند ، نشان میدهند. تصاویر حرفه ای با کیفیت در فیسبوک ، 121 درصد بیشتر به اشـتراک گذاشته میشوند و در عین حال با افزایش 90 درصدی اشتراک گذاری در هر ارسل خود مواجه میشوند.

تصاویر ، جزء حیاتی بازاریابی و تبلیغات آنلاین

تصاویر ، جزء حیاتی بازاریابی و تبلیغات آنلاین است. همیشه عکسی با کیفیت و حرفه ای از خـود ارائـه دهیـد تـا مشتری شما را به عنوان یک حرفه ای به خاطر بسپارد. تصویرهای مناسب باعث اعتبار بخشیدن به تبلیغات شما میشود، خواه شما موفق و مورد اعتماد باشید یا خیر. هر چیزی که با دید افراد کار میکند باید جالـب توجه و چشمگیر باشد، اگر این چنین باشد شما در کار خود برجسته هستید و موفق خواهید بود.

به کارگیری تصویر در فعالیتهای تبلیغاتی

یکی از هدف های عمده برای به کارگیری تصویر در فعالیتهای تبلیغاتی، ا یجاد واکنش یا بـه تعبیـر روان شناختی آن، برانگیختن پاسخ در میان مخاطبان است. بر خلاف نقاشی یـا طراحـی، فـیلم و عکـس معموﻻً رونوشت مستقیمی از واقعیت بیرونی به شمار میروند و همـین ویژگـی ممتـاز اسـت کـه سـبب میشود تا در بیننده، چنین تصویری تقویت شود که به هنگام مشاهده تصویر، گـویی بـا دنیـای بیرونـی ارتباط تعاملی برقرار میکند. علاوه بر این، از فیلمهای تبلیغاتی چنین استنباط میشـود کـه گـویی آنچـه نشان داده شده است،حقیقتاً مصداق بیرونی دارد و چنین چیزی رخ داده است یا ممکن است رخ دهد . به ویژه، امروزه با استفاده از فنون کارآمد یارانهای، به راحتی میتوان صحنه های عجیـب و بـدیعی را بـه تصویر کشاند که احتمال وقوع آن در دنیای واقعی، غیرممکن است. اگر تا دیروز، تصویر مـرد دو سـر ، تنها در ذهن ها ممکن بود، امروزه این تصاویر و عجیب تر از این هـا را، آن چنـان کـه واقعـی بـه نظـر برسند، می توان بر صفحه تلویزیون یا سینما ظاهر کرد.

هدف تصاویر تبلیغاتی

آن چه هدف تصاویر تبلیغاتی است، تنها مجذوب کردن مخاطب نیست، بلکه ایجاد رفتاری است کـه انتظار می رود در محل و موقعیت دیگری مانند فروشگاه یا در پای صندوق رأی به وقوع بپیونـدد. نکتـه مهم این است که تصاویر تبلیغاتی، به خودی خود، افراد را به انجام کاری وادار نمیکنند، بلکه این تعابیر ذهنی ناشی از این تصاویر است که نقش متقاعدکنندگی دارند. این تعابیر ذهنی، اگر چـه در نتیجـه نگـاه کردن به تصاویر برانگیخته میشوند، اما به طور تمام، زاییده تصاویر نیستند.

برای صاحبکارانی که شرکتهای کوچکتری دارند، یادگیری چگونه فـروختن و بـه کـارگیری افـراد متخصص میتواند بسیار گران باشد. برای یادگیری این مهارتها زمان ﻻزم است اما با ذرهای توجـه بـه بنیانها و اصول شرکتداری، هر فردی میتواند به قدر کفایت و به طور موفقیتآمیز برای اداره شرکتش تأثیرگذار باشد.

برای بهبود کیفیت کار، هرگونه اطﻻعاتی از افرادی که زندگی خود را با تجارت، خریـد و فـروش یـا روابط عمومی میگذرانند، دریافت کنید؛ سعی کنید این افراد از آنهایی باشند که سالهـا در رشـته شـما سابقه داشتهاند. عملیات تبلیغاتی خود را برای اینکه به ماکزیمم اثر خود برسد، به دقت برنامه ریزی کنیـد و به کار بردن تاکتیکهای قدیمی و حقیقی را فراموش نکنید.

در یک تصویر سازی حرفه ای می توان جزئیات یا امتیازات محصول را بهتر از عکـس نشـان داد. در برخی از موارد حتی ممکن است از طبیعت سازی دور شویم و با اسـتفاده از تکنیـک هـا و روش هـای مختلف، به ارائهی تصویری نه چندان طبیعی از کاﻻ یا موارد استفادهی آن بپردازیم ، که خود مـی توانـد عامل ارتقای طراحی شود. در بسیاری از موارد که شکل و ظاهر کاﻻ چندان اهمیتی در کیفیت و کـارآیی آن ندارد ، میتوان از طرح های انتزاعی و نقوش مختلف بهره گرفت. یک نمونه تبلیغات خیابانی میتواند به طور خیلی ملموس چنان در ذهن شما نقش ببندد که هیچگاه نتوانی آن را فراموش کنی .

مثلا تبلیغات سیگار عامل مرگ و میر میباشد را ببینید:

تصویر پردازی در تبلیغات آنلاین

اولین تبلیغ از سمت راست میتواند نشان دهد که سیگار باعث مـرگ زودرس میباشـد. دومـین تبلیـغ میتواند بگوید با سیگار کشیدن هر سرمایه سلامتی خود را از بین برده و هم سرمایه مالی خود را . به این وضوح میتوان تصویر ساخت و در ذهن ها ماندگار شد.