مدل های کسب و کار تبلیغات اینترنتی

مدل های کسب و کار تبلیغات اینترنتی

 

مدل کسب و کار مبتنی بر محتوا

براساس این مدل از کسب و کار، ناشران اینترنتی میبایست با ارائه محتوای ارزشمند و مهم برای مخاطبین خود، ترافیک سایت خود را افزایش دهند. تلاش اصلی مدیران سایتها در این مدل میبایست معطوف به فراهم آوردن مطالب جالب برای افزایش ترافیک سایت شود .

مدل مبتنی بر ارائه خدمات متنوع اینترنتی

در این روش ناشران اینترنتی خدمات متنوعی را برای مخاطبین فراهم میآورند که از آن جمله میتوان به فراهم آوردن امکان استفاده از پست الکترونیک، اتاقهای گفتگو 6 و یا پیغام رسانها 7 اشاره کرد. در این روش میزان موفقیت سایت به کیفیت خدمات ارائه شده بستگی دارد چرا که تعداد استفاده کنندگان از این خدمات با میزان کسب درآمد تبلیغاتی این شرکتها رابطه مستقیم دارد. از سایتهای معروف در این زمینه میتوان به AOL اشاره نمود.

مدل های کسب و کار تبلیغات اینترنتی

مدل مبتنی بر فراهم آوردن امکان جستجوی سایتهای مختلف

سایتهای مبتنی بر این مدل با فراهم آوردن امکان جستجو در میان سایتهای گوناگون و طبقه بندی آن سایتها براساس محتوا، خدماتی را به کسانی که در جستجوی موضوع یا مطلب خاصی می باشند ارائه مینمایند. از زمره سایتهای بسیار معروف در این گروه میتوان یاهو 8 را نام برد.

مدل مبتنی بر ارائه خدمات تبلیغاتی

شرکتهای این گروه به کسانی که مایل هستند در اینترنت تبلیغ نمایند، خدماتی را ارائه میدهند. این خدمات شامل طراحی تبلیغ و کمک به یافتن مکان مناسب جهت نمایش تبلیغ میباشد. بسیاری از این شرکتها حتی خدمات ردگیری 9تبلیغات و نیز اندازهگیریهای مربوط به اثر بخشی آن تبلیغات را نیز انجام میدهند.

مدل مبتنی بر شبکه تبلیغاتی

شرکتهای این گروه فضاهای ناشران اینترنتی را در معرض خرید تبلیغ دهندگان قرار میدهند و پس از خرید یا اجاره آن فضاها از سوی تبلیغ دهندگان، درصدی را بعنوان حقالعمل دریافت مینمایند. ادآتلت 11 از جمله این شرکتها میباشد.

جهت تبلیغ کسب و کار و نحوه تبلیغ کسب و کار موثر در سایت تبلیغات 98 عضو شوید و اقدام به ارسال آگهی تبلیغاتی اینترنتی کنید