تبليغات اينترنتی موفق

تبليغات اينترنتی موفق

مهمترين قسمت تبليغات اينترنتی موفق ارزيابي آن هاست. برنامه هاي تبليغـاتی  معمـولا بايد امكان ارزيابي تأثيرات ارتباطي و تأثيرات بر فروش را فراهم كند. تبليغ كننده با اسـتفاده از روشهاي ميداني يا آزمايشگاهي قادر است به اطلاعـات مربـوط بـه نگـرش مخاطبـان درباره آگهي هاي مختلف و تأثير هريك از آنها در رفتار خريد مصرفك ننـدگان دسترسـي يابد و پس از تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده، دربارة محتوا يا ساختار پيامها، تغيير رسانه و ديگر عناصر مربوط به راهبرد تبليغات تصميمات بهبودبخشي اتخاذ كند.
پس از مطالعة اين مطالب قادر خواهيم بود براي تبليغ مناسب اينترنتي الگويي ارائه دهيم كه در راستاي جذب رضايت مشتريان الكترونيكي است.

تبليغات اينترنتی موفق

 

در نمودار بالا تبليغكننده قادر است با رعايت تمامي موارد و بر اساس اولويت ذكرشده به تبليغ موفق اينترنتی دست يابد. دربارة برخي موارد در اين الگو توضيح بـيشتـري ارائـه شده است.

انتخاب نوع تبليغ بنا بر هدف تبليغ كننده: تبليغ كننده ميتواند بـر اسـاس هـدفي كـه در تبليغش دارد يكي از انواع تبليغات زير را استفاده كند.

 1. تبليغات متني: تبليغات متني آن دسته از تبليغات برخط است كه به نسبت موارد ذكرشدة ديگر، سادهتر و كمهزينهتر است. بازديدكنندگان اين نوع تبليغات، هنگام جستوجوي مورد خاصي كه مد نظرشان است، فقط با لينكي مواجه ميشوند كه آن مورد خاص در آن وجود دارد. بسياري از اين نوع تبليغات در سايتهاي Google و Yahoo ديده ميشود.
 2. بنر ثابت: بنر ثابت به بنري اطلاق ميشود كه تبليغ را در قالب تصوير و در اندازهاي ثابت ارائه ميكند.
 3. بنر متحرك: بنرهاي متحرك بنرهاي پويا در حقيقت بنرهاي ثابتي اند كه از فناوري انيميشن در طراحي و ساختشان استفاده شده است.
 4. بنر ابررسانه اي : اين نوع از بنرها از تكنولوژي چند رسانه اي صوت، تصوير و انيميشن براي ارائة پيام تبليغاتی استفاده ميكنند.
 5. تبليغات مبتني بر پست الكترونيك: نامه همواره يكي از ابزارهاي بازاريابي و تبليغات بوده است. با افزايش روزافزون استفاده از پست الكترونيك اين ابزار به شيوة اثربخشي براي تبليغات اينترنتي تبديل شده است.
 6. تبليغات مبتني بر بازي: اين نوع تبليغات براي افرادي كه در حال بازياند به دو صورت ارسال ميشوند. در روش نخست، كه بسيار متداول است، تصاوير تبليغاتي جانشين تصاوير بازي اينترنتي ميشوند. در نتيجه افرادي كه در حال بازياند به شكل مجازي تحت تأثير تبليغ مد نظر قرار ميگيرند. در روش ديگر، كل بازي به قسمتهاي مختلفي تقسيم ميشود و افرادي كه در حال بازياند بايد قبل از رفتن به مراحل بعدي بازي، تبليغ خاصي را ببينند يا تعاملاتي را انجام دهند.
 7. شناسايي ايستا و پوياي مخاطبان : در تبليغات اينترنتي براي شناسايي مشتريان به منظور انتخاب، ارائه و نمايش تبليغات به صورت ايستا و پويا از روشهاي متنوعي استفاده ميشود. اين روشها ممكن است مبتني بر محتواي صفحه، اطلاعات شخصي و مبادله پوياي اطلاعات باشند.
 8. به كار بردن ويژگيهاي محتوايي: اين ويژگيها شامل مواردي است از قبيل اطلاعات جديد و منحصربه فرد، مرتبط بودن، محتواي پيام و سرگرمكنندگي.
 9. به كار بردن ويژگيهاي ظاهري: اين ويژگيها شامل مواردي است از قبيل نوآوري، طراحي تبليغ ، تخفيف دادن و استفاده از تصاوير قدرتمند.
 10. مبادله اطلاعات در امر خريد: در اين مرحله، همة موارد لازم، كه مشتري در ارتباط با محصول انتخابياش بايد بداند، نمايش داده ميشود. اين موارد شامل سايز، قيمت، رنـگ و … ميشود.
 11. امنيت پرداخت و تحويل: در اين مرحله، مواردي كه احساس امنيت مشـتري را در پي دارد مطرح ميشود. براي مثال در زمينة پرداخت، قراردادهايي كه با بانكهـاي مختلـف بسته شده باعث ميشود مشتري هنگام پرداخت احساس امنيت داشته باشد. همچنين مدت زماني كه مشتري بايد منتظر بماند تا محصول را دريافت كند بايد در سايت تبليغاتي مطرح شود و بدين طريق اعتماد مشتري را جلب كند.
 12. احساس رضايتمندي مشتري: بـدين معناسـت كـه مشـتري از خريـد و اسـتفاده محصول مد نظر رضايت داشته باشد كه به اين امر ميتوان از طريق بازديد مجدد از سايت تبليغاتي و خريد مجدد پي برد.

3 شهریور 1398 2:06 ب.ظ