بازاریابی اینترنتی و جایگاه تبلیغات

بازاریابی اینترنتی و جایگاه تبلیغات

بازاریابی اینترنتی و جایگاه تبلیغات ازاریابی فرآیندی است که شرکتها برای مشتریان ارزش ایجاد میکنند و با آنان رابطهای بسیار قوی برقرار مینمایند تا بتوانند از مجرای آن برای خود ارزش ایجاد کنند (کاتلر و آرمسترانگ، .)7837کاتلر و آرمسترانگ بیان کردند مدیریت بازاریابی در واقع تلاشی آگاهانه است برای نیل به نتایج مطلوب تبادل با بازار که فرآیند آن بدین شرح است: .7تجزیه و تحلیل فرصتهای بازار، .1انتخاب بازارهای هدف، .8تهیه ترکیب عناصر بازاریابی، .1مدیریت تلاشهای بازاریابی (محمدیان، .)7813
چهار پی ارائه شده توسط مک کارتی، به طور خلاصه روندهای کلی مدیریت محصول را شرح میدهد که عبارتند از ایجاد و توسعه محصول، تعیین قیمت، اجرای فعالیتهای ترفیعی و ارتقای فروش، و تعیین مکان توزیع؛ البته امروزه «پی»های بیشتر کارمندان، روندها، شواهد فیزیکی، باور عمومی و قدرت سیاسی به چهار پی پیوستهاند. (کاتلر و همکاران، .)7831منظور از آمیخته فعالیتهای ترفیعی مجموعهای از تبلیغات، فروش حضوری، پیشبرد فروش و روابطعمومی است که برای دستیابی به هدفهای برنامه فروش مورد استفاده قرار میگیرد (روستا و همکاران، .)7831کاتلر و آرمسترانگ بیان
کردند تبلیغات از نظر تکنیکی عبارتست از هر نوع معرفی غیر شخصی و ترویج ایدهها- کالا و یا خدمات در مقابل پول که یک فرد یا موسسه مشخصی آن را انجام میدهد (محمدیان، .)7813ریچاردز و کارون در سال 1111تبلیغات را به این صورت معرفی میکند که تبلیغات ارتباطات غیر شخصی صورت گرفته از یک اداره کننده معلوم با استفاده از رسانههای جمعی به جهت ترغیب یا متأثر نمودن یک مشتری است. تیزرون در سال 1111بیان می-کند تبلیغات روشی از بازاریابی است که درباره محصولات، خدمات و کسب و کار اطلاع دهی مینماید. هدف از تبلیغ را میتوان در اصل ساخت یک
تصویر از محصول و تهییج مشتری بالقوه برای خرید خلاصه نمود (حنفی زاده و بهبودی، .)7833

کانالهای تبلیغات اینترنتی

هنگامیکه اینترنت و شبکه جهانی وب را به خصوص از منظر ارتباطات بازاریابی مورد مطالعه قرار میدهیم، واضح است که اینترنت یکی از کانالهای
متعدد بازاریابی و تبلیغات است که برای انتقال پیامها و اطلاعات به مصرفکنندگان مورد استفاده قرار میگیرد. موسسه تحقیقاتی نیلسون )1112(
3در
شکل ،7یک نگاشت تصویری از کانالهای رسانه و جایگاه وب و کارکردهای آن را ارائه کرده است