اهمیت تبلیغات اینترنتی

اهمیت تبلیغات اینترنتی

اهمیت تبلیغات اینترنتی در فرش به عنوان عاملی تأثیرگذار در قیمت، فروش، ارائۀ کیفیت برتر فرش فرصتی برای ترغیب مشتریان فرش به خرید این کالاست. با توجه به محرکهای محتوایی و ارتباطی، خرید فرش دستباف نیاز به شناخت دارد. فرایند خرید فرش در سه مرحله انجام میگیرد. ابتدا مشتری نیاز دارد که در مورد کالای مذبور شناخت کافی داشته باشد. سپس در مواجه با خرید کالا آن را لمس میکند و احساسی که نسبت به رنگ، طرح و بافت فرش مییابد مرحلۀ نهایی را که خرید کالا است شکل میدهد.

بر اساس مدل ساختاری نتایج ذیل حاصل میشود:

  • محرکهاي محتوایي بر واکنش شناختي
  • محرکهاي محتوایي بر واکنش احساسي
  • محرکهاي محتوایي بر نگرش مصرف کننده تأثیر
  • محرکهاي ارتباطي بر واکنش شناختي
  • محرکهاي ارتباطي بر واکنش احساسي
  • محرکهاي ارتباطي بر نگرش مصرف کننده تأثیر
  • خروجي نرم افزار نشان دهندۀ مناسب بودن مدل

ساختاري برازشیافته براي آزمون فرضیه هاست. نتایج برازش مدل ساختاری پژوهش نشان میدهد که مقدار  2 به 856,3 / 328  df کمتر از  3 و مقدار مناسب و پاییني است. میزان  RMSEA= 0/047 نیز نشان دهندۀ مناسب بودن برازش مدل ساختاري است. مقدار , GFI  AGFI و  NF نیز به ترتیب برابر با  0/91 ،0/92 و 0/98 است که نشان ً دهندۀ برازش نسبتا بالاي مدل است. با توجه به ضرایب مسیر بین متغیرهاي تحقیق و سطح معنيداري آنها، در مجموع از  6 فرضیۀ پژوهش، 4 فرضیه پذیرفته شده و  2فرضیه رد شده است.

تأثیرگذاری محرک های ارتباطی بر واکنش شناختی و احساسی مصرف کنندگان و پس از آن تأثیرگذاری محرکهای محتوایی بر واکنش شناختی و احساسی کاربران در این پژوهش بیشترین ضریب نفوذ را دارد. هر چند محرکهای محتوایی و ارتباطی هیچ کدام بر نگــرش مصرفکنندگان تأثیرگــذار نبودهاند، به دلیل محیط رقابتی فرش با انــواع کفپوش ها لزوم دقت به این مورد ضروری به نظر میرسد به گونه ای که سمت و سوی تبلیغات افراد را به خرید کالا تشویق کند.

17 شهریور 1398 3:30 ب.ظ