اهمیت تبلیغات اینترنتی

اهمیت تبلیغات اینترنتی

اهمیت تبلیغات اینترنتی در فرش به عنوان عاملی تأثیرگذار در قیمت، فروش، ارائۀ کیفیت برتر فرش فرصتی برای ترغیب مشتریان فرش به خرید این کالاست. با توجه به محرکهای محتوایی و ارتباطی، خرید فرش دستباف نیاز به شناخت دارد. فرایند خرید فرش در سه مرحله انجام میگیرد. ابتدا مشتری نیاز دارد که در مورد کالای مذبور شناخت کافی داشته باشد. سپس در مواجه با خرید کالا آن را لمس میکند و احساسی که نسبت به رنگ، طرح و بافت فرش مییابد مرحلۀ نهایی را که خرید کالا است شکل میدهد.

بر اساس مدل ساختاری نتایج ذیل حاصل میشود:

  • محرکهای محتوایی بر واکنش شناختی
  • محرکهای محتوایی بر واکنش احساسی
  • محرکهای محتوایی بر نگرش مصرف کننده تأثیر
  • محرکهای ارتباطی بر واکنش شناختی
  • محرکهای ارتباطی بر واکنش احساسی
  • محرکهای ارتباطی بر نگرش مصرف کننده تأثیر
  • خروجی نرم افزار نشان دهندۀ مناسب بودن مدل

ساختاری برازشیافته برای آزمون فرضیه هاست. نتایج برازش مدل ساختاری پژوهش نشان میدهد که مقدار  2 به 856,3 / 328  df کمتر از  3 و مقدار مناسب و پایینی است. میزان  RMSEA= 0/047 نیز نشان دهندۀ مناسب بودن برازش مدل ساختاری است. مقدار , GFI  AGFI و  NF نیز به ترتیب برابر با  0/91 ،0/92 و 0/98 است که نشان ً دهندۀ برازش نسبتا بالای مدل است. با توجه به ضرایب مسیر بین متغیرهای تحقیق و سطح معنیداری آنها، در مجموع از  6 فرضیۀ پژوهش، 4 فرضیه پذیرفته شده و  2فرضیه رد شده است.

تأثیرگذاری محرک های ارتباطی بر واکنش شناختی و احساسی مصرف کنندگان و پس از آن تأثیرگذاری محرکهای محتوایی بر واکنش شناختی و احساسی کاربران در این پژوهش بیشترین ضریب نفوذ را دارد. هر چند محرکهای محتوایی و ارتباطی هیچ کدام بر نگــرش مصرفکنندگان تأثیرگــذار نبودهاند، به دلیل محیط رقابتی فرش با انــواع کفپوش ها لزوم دقت به این مورد ضروری به نظر میرسد به گونه ای که سمت و سوی تبلیغات افراد را به خرید کالا تشویق کند.

شهریور 17, 1398 3:30 ب.ظ