رشد روز افزون تبلیغات اینترنتی

در این مقاله به بررسی رشد روز افزون تبلیغات اینترنتی اینترنت همراه با رشد روز افزون خود ، کاربرد های فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانه ای قدرتمند در اختیار صنعت تبلیغات قرار گرفته است. بدلیل ویژگی ها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه با رسانه های سنتی دارد، تبلیغات اینترنتی شاهد رشد فراوانی در طی سالیان اخیر بوده است. بــا رشد و گسترش روزافزون اینترنت، فناوریها، تنوع و محبوبیت تبلیغات اینترنتی و آنلاین نیـز بـه صورت تصاعدی افزایش پیدا کرده و خواهد کرد.

رشد روز افزون تبلیغات اینترنتی

تعریف تبلیغات اینترنتی :

تبلیغات اینترنتی به استفاده از اینترنت به عنوان یک کانال و وسیله ارتباطی برای ارسال تبلیغات در محیط وب اشاره دارد ( گائو و دیگران 2002 ) در تعریفی دیگر، تبلیغات اینترنتی را اینگونه تعریف نموده اند: نمایش دادن نامها وعلائم تجاری، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایتهای (پایگاههای) پربیننده اینترنت، به نحوی که به تحقق اهداف تبلیغات کمک نماید ، سایت صدا و سیما  2002 در فرایند تهیه و اجرای تبلیغات اینترنتی، شرکتهای تبلیغاتی، ناشران اینترنتی1 ، تبلیغ دهندگان 2 (سازمانها و شرکتهای تولیدی و خدماتی) درگیرند.

روند تبلیغات اینترنتی در دنیا :

تبلیغات اینترنتی از زمان پیدایش سال 1994 تا سال 2000 شاهد رشد بسیار زیادی بوده است. بطوریکه حجم درآمد تبلیغات اینترنتی از رقم 267 میلیون دلار در سال 1996 به رقم 8087 میلیون دلار در سال 2000 رسیده است. ولی در بین سالهای 2001 و 2002 این صنعت شاهد رشد منفی بوده است. روند رشد در سال 2003 تغییر جهت داده و دوباره شاهد رشد مثبتی در این صنعت میباشیم . نمودار زیر رشد درآمد تبلیغات اینترنتی را در خلال سالهای 1996 تا نیمه اول سال2004 نشان میدهد .

نمودار تبلیغات اینترنتی

نمودار – درآمد تبلیغات اینترنتی از سال 1996 تا نیمه اول 2004 پرایسواترهاوسکوپرز 2004

میزان استقبال از تبلیغ در اینترنت در صنایع مختلف به یک اندازه نبوده است. در این میان محصولات مصرفی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند و کمترین سهم نیز به صنایع بهداشتی و پزشکی تعلق داشته است. در نمودار زیر  درصد تبلیغات اینترنتی براساس گروههای اصلی صنایع، در سالهای 2003 و 2004 با یکدیگر مقایسه شدهاند.

نمودار تبلیغات اینترنتی

تبلیغات اینترنتی براساس گروههای اصلی صنایع پرایسواترهاوسکوپرز 2004