بکارگیری اینترنت و تبلیغات در بازاریابی

در اینجا به بررسی نقش تبلیغات اینترنت در انواع مختلف روابط شخصی و غیرشخصی بازاریابی میپردازیم:

بازاریابی در اینترنت

  1. اینترنت بیشتر روی روابط غیرشخصی مانند تبلیغات، روابط عمومی و ترویج فروش معطوف میشود زیرا این نوع روابط به سادگی با نشر مستندات موجود مانند بروشورها، قابل دستیابی است. اگر اینترنت به اینگونه مورد استفاده قرار گیرد، همانند دیگر رسانه های گروهی مانند تلویزیون، رادیو و یا دیگر رسانه های چاپی، استفاده شده است. برای بیشینه سازی به کارگیری ویژگیهای این رسانه دیجیتال باید از آن برای پشتیبانی از روابط شخصی و ایجاد روابط دراز مدت بین مشتریان از طریق امکانات محاورهای بهره برد.
  2. اینترنت در تبلیغات اهمیت زیادی دارد چرا که وب سایتها امکاناتی را فراهم میآورند که به کمک آنها میتوان اطلاعات بیشتری در رابطه با ویژگیهای محصول و فواید آن ارائه داد. این امر نسبت به دیگر رسانه هایی مانند تلویزیون و رادیو که تبلیغ کننده باید هزینه زمان و مکان را بپردازد، به عنوان یک مزیت محسوب میشود. وب سایت خود میتواند به عنوان یک تبلیغ درنظر گرفته شود چرا که میتواند اهداف اصلی تبلیغات یعنی توانایی اطلاعرسانی، متقاعد کردن مشتریان و یادآوری به آنها در رابطه با پیشنهادات را به خوبی انجام دهد. علاوه بر این، از تبلیغات Banner میتوان برای هدایت کاربران وب به یک وب سایت یا سایت یک مارک خاص از محصول استفاده نمود.
  3. در رابطه با روشهای برقراری ارتباط غیرشخصی، اینترنت محدوده وسیعی را برای ایجاد روابط عمومی ارائه میدهد چرا که وب سایت شرکت میتواند به عنوان ابزاری برای برقراری روابط عمومی بکار رود. با ایجاد یک وب سایت، شرکت مالک یک رسانه خواهد شد و میتواند هرآنچه را که میخواهد، روی آن رسانه منتشر کند بدون اینکه نیاز باشد مالک آن رسانه مانند ناشر یا شرکت تلویزیون آن اطلاعات را بازبینی نماید. گرچه به نظر میرسد کاهش کنترلهای ویرایشی، یک مزیت برای شرکتها محسوب میشود و آنها میتوانند ادعاهای خود را در رابطه با محصولات و شرکت بدون قید و بند ارائه دهند، ولی این امکان را برای رقبای این شرکتها فراهم میآورد که آن محصول را مورد بررسی قرار دهند و ممکن است روی وب سایت خود در مورد محصولات آن شرکت، تبلیغات سوء انجام دهند.بنابراین لازم است که وب سایت شرکتهای دیگر در رابطه با این نوع تبلیغات سوء مورد بررسی قرار گیرد و واکنش مقتضی انجام شود.برای مثال، اکثر بازنگریهای مربوط به ویژگیهای محصولات شرکتهای کامپیوتری مانند میکروسافت، لوتوس، ناول و اوراکل توسط تحلیلگرها بررسی میشود و روز بعد عکسالعملهای سریع و شدیدی منتشر خواهد شد. اینترنت رسانه پویایی را ایجاد نموده است که اخبار درآن بدون تاخیر لازم برای بازنگری و شرکت در انتشارات هفتگی یا ماهانه به سرعت منتشر میشوند. اینترنت، راههای کمکی بسیاری را برای ترویج فروش فراهم میآورد مانند رقابت و کاهش قیمت. تبلیغ فروشهای سنتی، وسیله ای است برای ایجاد انگیزه برای فروشهای کوتاه مدت که لزوما در رابطه با اینترنت صادق نمیباشد. با اینکه میتوان از تبلیغ فروش با این هدف استفاده کرد، این تکنیک اغلب برای تشویق مشتریان برای سرکشی مجدد به سایت به کار میرود.
  4. روابط شخصی مانند مکالمات لازم قبل از فروش، واقعا توسط اینترنت تسهیل نمیشود. اگرچه ممکن است در آینده این امر با استفاده از کنفرانسهای ویدئویی در فعالیتهای کاری امکانپذیر شود. اطلاعات موجود روی اینترنت میتواند برای پشتیبانی از تبلیغات فروشندگان به کار رود ولی مستندات چاپ شده هم مفید خواهند بود. سایتهای اینترنتی میتوانند برای ایجاد سهولت یا آغاز یک مکالمه میان خریداران بالقوه و فروشندگان به کار روند. بهعنوان نمونه، شرکت فروش ماشین های جدید، از وب سایت برای ترویج تماسهای تلفنی آتی استفاده میکند . این شرکت از کاربران سوال میکند چه زمانی از نظر آنها مناسب است تا نمایندگان فروش شرکت با آنها تماس بگیرند.
  5. از تمامی تکنیکهای برقراری ارتباط شخصی، بازاریابی مستقیم، توانایی بهتری برای بکارگیری اینترنت از خود نشان داده است. بازاریاب اینترنتی باید جمع آوری اطلاعات شخصی مشتریان شامل آدرس e-mail آنها را برعهده بگیرد. پس از آن، بازاریاب میتواند با مشتری یک مکالمه پیوسته ایجاد نماید. محتوی وب سایت نیز میتواند به طور مداوم بروزرسانی شود تا منعکس کننده علایق کاربر باشد. درحال حاضر، این روش توسط سایتهای جمع آوری کننده اطلاعات مانند yahoo و excite به کار میرود ولی اطلاعات جمع آوری شده توسط شرکتهایی مانند Dell نیز در تعدادی از حسابهای مشترک مورد استفاده قرار میگیرد.
  6. فعالیتهای مربوط به مارکهای مختلف روابطی هستند که از طریق رسانه ایجاد میشوند و از ترکیبی از تکنیکهای شخصی و غیرشخصی برای بالابردن آگاهی و بسط کاربردهای آن استفاده میکنند. تکنیکهای مفید بازاریابی اینترنتی در این زمینه شامل موارد روبرو است:  sponsorship تحت تکفل قرار دادن یک سایت دیگرکه میتواند برای: ترویج یک مارک و هدایت ترافیک به سمت سایت خود شرکت مورد استفاده قرار گیرد.