بازاریابی و درج آگهی اینترنتی

بازار یابی و درج آگهی اینترنتی بازاریابی نوین، اکنون دیگر توسعه یک محصول خوب، قیمت گذاری پرجذبه محصول، و سهولت دسترسی مشتریان به آن را کافی نمیداند. شرکت ها باید درصدد برقراری ارتباط با مشتریان نیز باشند. مثلا درج اگهی اینترنتی و یا ارسال تبلیغات اینترنتی آنچه را که در سایه این ارتباط، به مخاطب انتقال مییابد نباید به بخت و اقبال واگذار کرد.

بازار یابی و درج آگهی اینترنتی

درج آگهی اینترنتی

در بحث بازار یابی و درج آگهی اینترنتی برای برقراری ارتباط خوب و مؤثر، شرکتها، اغلب، دفترهای تبلیغاتی را به منظور تولید آگهی های اثربخش، متخصصان ارتقای فروش را به به قصد طراحی برنامه های رشد دهنده فروش، متخصصان بازاریابی مستقیم را برای توسعه پایگاه های اطلاعاتی و تعامل با مشتریان و مخاطبان بالقوه از طریق پست و تلفن و دیگر ابزارها، و مؤسسات روابط عمومی را برای ایجاد و توسعه تصویری مناسب از شرکت به کار میگیرند. آنها به فروشندگان خود یاد میدهند که صمیمی، یاری رسان و ترغیب کننده باشند.
برای اکثر شرکت ها سوال اصلی این نیست که برقراری ارتباط با مشتریان، ضروری است یا نه، بلکه میخواهند بدانند که این ارتباط چگونه و از چه راه هایی باید برقرار شود و چه میزان پول باید صرف آن کرد.

شرکت های پیشرفته و تبلیغات اینترنتی

یک شرکت پیشرفته و نوین حتما ابزاری به عنوان تبلیغات اینترنتی و یا درج و ارسال اگهی های تبلیغاتی اینترنتی را داراست، نظام ارتباطی پیچیدهای را هدایت میکند. شرکت، با واسطه ها، مشتریان و همگانه ای خویش ارتباط برقرار میکند. مشتریان با یکدیگر و با دیگر همگان ها ارتباط شفاهی دارند. در ضمن، هر گروه برای هر گروه دیگر، پسخورد تدارک میکند.
کل آمیخته ارتباطات بازاریابی شرکت را آمیخته ارتقا ( Promotion mix )
می نامند. این آمیخته، ترکیب ویژهای از ابزارهای تبلیغات، فروش شخصی، ارتقای فروش و روابط عمومی است که شرکت برای تعقیب هدف های تبلیغاتی و بازاریابی خود از آنها استفاده میکند. اکنون ابزارهای چهارگانه ارتقا را تعریف میکنیم.

تعاریف تبلیغات

تبلیغات ( Advertising ) : هر شکلی از معرفی و ارتقای غیرشخصی ایده ها، کالاها یا خدمات که با پرداخت پول انجام میشود و حامی مالی مشخصی دارد.

فروش شخصی ( Personal Selling ) : معرفی شفاهی از طریق مکالمه با یک یا چند خریدار احتمالی به منظور فروش چیزی و برقراری ارتباطات با مشتری.

ارتقای فروش ( Sales Promotion ) : محرکهای کوتاه مدت برای تشویق به خرید یا فروش یک محصول یا خدمت.

ارتباط رودرو (face to face) :  در این نوع از معرفی کالا ارتباط از نوع بسیاز نزدیک است و فروشنده یا معرفی کننده کالا به صورت رودرو با مشتری در تماس است.