بازاریابی و درج آگهی اینترنتی

بازار یابی و درج آگهی اینترنتی بازاریابی نوین، اكنون دیگر توسعه یك محصول خوب، قیمت گذاري پرجذبه محصول، و سهولت دسترسی مشتریان به آن را كافی نمیداند. شركت ها باید درصدد برقراري ارتباط با مشتریان نیز باشند. مثلا درج اگهی اینترنتی و یا ارسال تبلیغات اینترنتی آنچه را كه در سایه این ارتباط، به مخاطب انتقال مییابد نباید به بخت و اقبال واگذار كرد.

بازار یابی و درج آگهی اینترنتی

درج آگهی اینترنتی

در بحث بازار یابی و درج آگهی اینترنتی براي برقراري ارتباط خوب و مؤثر، شركتها، اغلب، دفترهاي تبلیغاتی را به منظور تولید آگهی هاي اثربخش، متخصصان ارتقاي فروش را به به قصد طراحی برنامه هاي رشد دهنده فروش، متخصصان بازاریابی مستقیم را براي توسعه پایگاه هاي اطلاعاتی و تعامل با مشتریان و مخاطبان بالقوه از طریق پست و تلفن و دیگر ابزارها، و مؤسسات روابط عمومی را براي ایجاد و توسعه تصویري مناسب از شركت به كار میگیرند. آنها به فروشندگان خود یاد میدهند كه صمیمی، یاري رسان و ترغیب كننده باشند.
براي اكثر شركت ها سوال اصلی این نیست كه برقراري ارتباط با مشتریان، ضروري است یا نه، بلكه میخواهند بدانند كه این ارتباط چگونه و از چه راه هایی باید برقرار شود و چه میزان پول باید صرف آن كرد.

شرکت های پیشرفته و تبلیغات اینترنتی

یك شركت پیشرفته و نوین حتما ابزاری به عنوان تبلیغات اینترنتی و یا درج و ارسال اگهی های تبلیغاتی اینترنتی را داراست، نظام ارتباطی پیچیدهاي را هدایت میكند. شركت، با واسطه ها، مشتریان و همگانه اي خویش ارتباط برقرار میكند. مشتریان با یكدیگر و با دیگر همگان ها ارتباط شفاهی دارند. در ضمن، هر گروه براي هر گروه دیگر، پسخورد تدارك میكند.
كل آمیخته ارتباطات بازاریابی شركت را آمیخته ارتقا ( Promotion mix )
می نامند. این آمیخته، تركیب ویژهاي از ابزارهاي تبلیغات، فروش شخصی، ارتقاي فروش و روابط عمومی است كه شركت براي تعقیب هدف هاي تبلیغاتی و بازاریابی خود از آنها استفاده میكند. اكنون ابزارهاي چهارگانه ارتقا را تعریف میكنیم.

تعاریف تبلیغات

تبلیغات ( Advertising ) : هر شكلی از معرفی و ارتقاي غیرشخصی ایده ها، كالاها یا خدمات كه با پرداخت پول انجام میشود و حامی مالی مشخصی دارد.

فروش شخصی ( Personal Selling ) : معرفی شفاهی از طریق مكالمه با یك یا چند خریدار احتمالی به منظور فروش چیزي و برقراري ارتباطات با مشتري.

ارتقاي فروش ( Sales Promotion ) : محركهاي كوتاه مدت براي تشویق به خرید یا فروش یك محصول یا خدمت.

ارتباط رودرو (face to face) :  در این نوع از معرفی كالا ارتباط از نوع بسیاز نزدیك است و فروشنده یا معرفی كننده كالا به صورت رودرو با مشتري در تماس است.