هر تجارتی نيازمند تبليغ است

هر تجارتي نيازمند تبليغ است؛ زيرا اگر گروه مشتريان متداول آن تجارت دستكم بر حسب نرخ تورم رشد نكنند، آن تجارت فرصت و بازارش را از دست ميدهد، با توجه به گزارش IAB تبليغات موفق از سه جزء اصلي تشكيل شده اند: 

  1. تعريف يا شناسايي مخاطبان هدف
  2. انتخاب رسانهاي كه بتوان از طريق آن به مخاطبان هدف دسترسي پيدا كرد و خريداري فضا در رسانة انتخاب شده
  3. ارسال پيام براي مخاطبان كه شامل نگارش، طراحي و ساخت پيام و سپس ارسال آن است

به طور كلي تبليغات در شرايط مناسب تأثير فراواني بر جاي ميگذارد؛ از جملة اين تأثيرات ايجاد آگاهي، ايجاد نگرش مثبت، ايجاد هويت براي نام تجاري، جايگاه سازي محصول در بازار، برقراري و حفظ رابطه ميان مشتري و عرضه كننده محصول، حمايت از توزيع كنندگان و مواردي از اين دست است.

حال برای اين اثرگذاری، چگونگي طراحی تبليغات بررسی شده است:


نخستين مرحله در توسعة برنامه هاي تبليغاتی »تدوين اهداف تبليغات  است. اين اهداف بايد بر اساس تصميمات مربوط به بازار هدف، موقعيت و بازاريابي تعيين شوند و در واقع، بيانگر وظيفه اياند كه تبليغات در برنامة عمومي بازاريابي به عهده دارد.