هر تجارتی نیازمند تبلیغ است

هر تجارتی نیازمند تبلیغ است؛ زیرا اگر گروه مشتریان متداول آن تجارت دستکم بر حسب نرخ تورم رشد نکنند، آن تجارت فرصت و بازارش را از دست میدهد، با توجه به گزارش IAB تبلیغات موفق از سه جزء اصلی تشکیل شده اند: 

  1. تعریف یا شناسایی مخاطبان هدف
  2. انتخاب رسانهای که بتوان از طریق آن به مخاطبان هدف دسترسی پیدا کرد و خریداری فضا در رسانه انتخاب شده
  3. ارسال پیام برای مخاطبان که شامل نگارش، طراحی و ساخت پیام و سپس ارسال آن است

به طور کلی تبلیغات در شرایط مناسب تأثیر فراوانی بر جای میگذارد؛ از جمله این تأثیرات ایجاد آگاهی، ایجاد نگرش مثبت، ایجاد هویت برای نام تجاری، جایگاه سازی محصول در بازار، برقراری و حفظ رابطه میان مشتری و عرضه کننده محصول، حمایت از توزیع کنندگان و مواردی از این دست است.

حال برای این اثرگذاری، چگونگی طراحی تبلیغات بررسی شده است:


نخستین مرحله در توسعه برنامه های تبلیغاتی »تدوین اهداف تبلیغات  است. این اهداف باید بر اساس تصمیمات مربوط به بازار هدف، موقعیت و بازاریابی تعیین شوند و در واقع، بیانگر وظیفه ایاند که تبلیغات در برنامه عمومی بازاریابی به عهده دارد.