تبليغ كنندگان بين المللی

تبليغ كنندگان بين المللی بايد قوانين و مقررات كشور مقصد را رعايت كنند. براي مثال ، در ايالات متحدة امريكا تبليغات مستقيم خطاب به مصرف كننده براي تجويز دارو مجاز است، اما در اروپا اينگونه آگهي ها غيرقانوني اند؛ در اروپا تجويز داروها فقط در نشريات پزشكي و ساير نشرياتي كه گمان ميرود پزشكان مجرب آنها را تورق ميكنند انجام ميشود.

تبليغ كنندگان بين المللی
بازارياباني ( اینترنتی و سنتی ) كه محدوده فعاليتشان را به آن سوي مرزها گسترش ميدهند هنگام طراحي هاي ارتباطي و ترويجي خود بايد درباره قوانين و مقررات مربوط به اين نوع فعاليتها در كشورهاي مقصد اطلاعات و شناخت كافي داشته باشند. افزون بر شناسايي و درک اين قوانين و مقررات، شركتها بايد اطمينان حاصل كنند كه مجموعه ارتباطات و تبليغات شان صادقانه، منصفانه و با حفظ احترام و رعايت حقوق مصرف كنندگان نیز انجام ميشود.

قوانين و مقررات تبليغاتی كشور


قوانين و مقررات تبليغاتي كشور در بخش قانون تجارت الكترونيكي اهتمام به موارد زير را براي تمامي دستاندركاران تبليغات اينترنتي ضروري دانسته است:

  1. تأمين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.
  2. تأمين كنندگاني كه براي فروش كالا و خدماتشان تبليغ ميكنند نبايد سلامتي افراد را به خطر اندازند.
  3. تأمين كننده بايد به نحوي تبليغ كند كه مصرفكننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درک كند.
  4. در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي كـه تبليغـات بـه نفـع اوسـت روشن و صحيح باشد.
  5. تأمين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات بـه روش الكترونيكـي در راسـتاي مخفي كردن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب شان سوءاستفاده كنند.
  6. تامين كنندگان بايد براي مصرف كنندگان تمهيداتي در نظـر بگيرنـد كـه آنـان دربـاره دريافت تبليغات به نشاني پستي يا الكترونيكي خود تصميم بگيرند.