تبلیغات اینترنتی موفق

تبليغات يكي از ابزارهاي مهم ارتباطي در كسب و كار است. موفق بودن يا نبـودن  بسياري از سازمان ها و شركت ها در كيفيت فعاليت هاي تبليغاتي شان نهفتـه  اسـت . بديهي است استمرار و توسعة فروش كالا و خدمات زماني ميسر مي شود كه طرح تبليغاتي مشتري را جذب كند. بر اساس تبليغات مـؤثر ، اگـر  روان شناسـ يِ  ن يـاز و سليقة مشتري و نيز محتواي مناسب و هنرمندانة پيام در تبليغ كالا و خدمات لحاظ شود، از آن كالا و خدمات استقبال بيش تري خواهد شد. به بـاور  نوي سـندة مقالـه ، يكي از عوامل مهم در تبليغ عامل اخـلاق  اسـت . در ا يـن مقالـه  مـوارد  گونـاگون  اخلاقي معرفي شده است و با اسـتفاده  از مطالعـات  گونـاگون  در حـوزة تبليغـات  اينترنتي رموز تبليغات موفق بيان شده  است؛ رموزي كه مبتني بر الگوي ارائـه شـدة محقق است. اين اطلاعات موجب جـذب بـيش تـر و بازگشـت مجـدد مشـتريان الكترونيكي خواهد بود. در پايان، از طريق پرسـش  نامـهاي كـه  متخصصـان حـوزة فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك به آن پاسخ داده اند زمينة تأييد يا تغيير ا يـن الگو فراهم شده است.

تبلیغات اینترنتی موفق

امروزه اينترنت به مثابه رسانهاي قدرت مند در اختيار صنعت تبليغات قرار گرفته است. به دليل ويژگي ها و مزيت هاي فراواني كه اينترنت در مقايسه با رسانه هاي سنتي دارد تبليغات اينترنتي شاهد رشد فراوان در طي ساليان اخير بوده است.

 

رشد تبليغ در اينترنت

رشد تبليغ در اينترنت به نسبت تبليغ در رسانه هاي سنتي سرعت بسيار بيش تري داشته است؛ زيرا پس از گذشت 38 سال از پيدايش راديو، تعداد استفاده كنندگان از آن به 50 ميليون نفر رسيده است. تلويزيون سيزده سال پس از پيدايش، اين حد نصاب را كسب كرد، اما اينترنت فقط با گذشت چهار سال توانست به اين حد نصاب دست يابد (گلچين فر و بختايي، 1384).

شركت هاي تجاري اگر بخواهند در عرصة فعاليت باقي بمانند و موقعيتشان را در بازار پررقابت امروز حفظ كنند، چاره اي جز به كارگيري اين نوع تبليغات ندارند. اين امر دربارة شركت هايي كه مي خواهند در سطح جهاني فعاليت كنند مصداق بارزتري دارد، اما نكتة مهمي كه هر تجارتي بايد به آن توجه داشته باشد فريب ندادن مشتريان است؛ هرچند ممكن است فريب مشتريان در كوتاه مدت سودآوري داشته باشد، اما بي شك در بلندمدت اثر معكوس خواهد داشت.

اين مقاله سعي دارد با استفاده از بيان نظرهاي متفاوت، كه در كتب و مقالات ايراني و خارجي بيان شده، به ارائة الگويي مؤثر بپردازد، الگويي كه براي تبليغات موفق اينترنتي با هدف جذب مشتري الكترونيكي لازم است. هم چنين در پژوهش حاضر الگوي مد نظر بر رعايت اخلاق تأكيد ويژه اي دارد. نحوة پژوهش در اين مقاله كتاب خانه اي است و در پايان با استفاده از پرسش نامه الگو تأييد مي شود يا تغيير مي يابد. با توجه به توضيحات ذكرشده، پژوهش حاضر پژوهشي كاربردي است كه براي همة زمينه هاي تجاري، كه امروزه از طريق اينترنت فعاليت مي كنند مفيد است و رعايتش ممكن است باعث سودآوري بيش تر شركت ها شود.

 

20 آبان 1398 2:41 ب.ظ