تبلیغات الکترونیکی

تبلیغات الکترونیکی فرایندی است که، علاوه بر معرفی کالا و خدمات پس از فروش، سعی در ترغیب مشتریان از طریق ابزار اینترنت برای خرید دارد. تبلیغات الکترونیکی به دلیل سرعت بالا و هزینۀ کمتر در بازاریابی انواع کالاها مورد توجه است. لذا، با توجه به گسترش نفوذ این شیوه تبلیغاتی جدید در جامعۀ کنونی، پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاهها و نظرات دربارۀ تبلیغات اینترنتی فرش به منظور افزایش تأثیر آن بر اساس رفتار مصرف کننده به انجام رسیده اســت. ضرورت و دقت توجه به موضوع از این روست که جایگاه فــرش به عنوان یک کفپوش ایرانی، با توجه به تنوع تولیدات مصرفی و با توجه به ابزارهای موجود و به روزِ تبلیغ و با رویکرد تأثیر بر رفتار مصرف کننده، بیشــتر مورد توجه قرار گیرد. از این رو،با در نظر داشــتن هدف این پژوهش و ضرورت جایگاه تبلیغات الکترونیکی در حوزۀ فرش، ســؤالاتی در این پژوهش مطرح اســت که مهمترین آنها عبارت اســت از اینکه آیــا میتوان مدل تبلیغات الکترونیکی فرش را بر اســاس رفتار مصرف ننده ارزیابی کرد؟

محرکهای ارتباطی و محتوایی

کدام یک از محرک های ارتباطی و محتوایی بر واکنش های شناختی، احساسی و نگرشی مصرف کنندگان تأثیر دارد؟ این مطالعه به صورت میدانی و اســنادی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانهای و پرسشنامه انجام شده که جامعۀ آماری مذبور بر اساس جدول مورگان به تعداد 103نفر انتخاب شد. این جامعۀ آماری را کاربران ایرانی اینترنت که تمامی آنها به حوزۀ فرش دستباف اشراف کامل داشتند تشکیل میدهند که به نوعی در معرض تبلیغات اینترنتی فرش یا سایتهای مرتبط با فرش قرار گرفته بودند و این امر را در پرسشنامه ها لحاظ کردهاند. هدف از این پژوهش، ضمن اعتبارسنجی تبلیغات اینترنتی مرتبط با فرش، ارائه مدلی اســت که بر اســاس رفتار مصرفکنندگان بتوان کیفیت مناسبی از تبلیغات این کالا ارائه نمود. نتایج تحقیق نشان میدهد محرکهای ارتباطی با 0/51تأثیر بر واکنش شناختی مصرف کنندگان و 0/42تأثیر بر واکنش احساسی مصرف کنندگان بیشــترین تأثیر را داشته و محرکهای محتوایی 0/32تأثیر بر واکنش شناختی مصرفکنندگان و 0/28تأثیر بر واکنش احساسی مصرفکنندگان داشته و اولویت دقت به محرکهای محتوایی بیشتر از محرکهای ارتباطی است. از طرفی محرکهای محتوایی و ارتباطی هیچکدام بر نگرش مصرف کنندگان تأثیرگذار نبودهاند که لازم است مطابق مدل تحقیق و به منظور اثرگذاری بیشتر بر محتوای تبلیغات اینترنتی مرتبط با فرش تأکید بیشتری شود .

 

9 شهریور 1398 3:37 ب.ظ