تبلیغات

تبلیغات یکی از ابزارهای مهم ارتباطی در کسب و کار است. موفق بودن یا نبـودن بسیاری از سازمانها و شرکتها در کیفیت فعالیتهای تبلیغاتی شان نهفتـه اسـت.

بدیهی است استمرار و توسعه فروش کالا و خدمات زمانی میسر می شود که طرح تبلیغاتی مشتری را جذب کند. بر اساس تبلیغات مـؤثر، اگـر روانشناسـی نیـاز و سلیقه مشتری و نیز محتوای مناسب و هنرمندانه پیام در تبلیغ کالا و خدمات لحاظ شود، از آن کالا و خدمات استقبال بیشتری خواهد شد. به بـاور نویسـنده مقالـه، یکی از عوامل مهم در تبلیغ عامل اخـلاق اسـت. در ایـن مقالـه مـوارد گونـاگون
اخلاقی معرفی شده است و با اسـتفاده از مطالعـات گونـاگون در حـوزه تبلیغـات اینترنتی رموز تبلیغات موفق بیان شده است؛ رموزی که مبتنی بر الگوی ارائـه شـده محقق است. این اطلاعات موجب جـذب بـیشتـر و بازگشـت مجـدد مشـتریان الکترونیکی خواهد بود. در پایان، از طریق پرسـشنامـه ای کـه متخصصـان حـوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک به آن پاسخ داده اند زمینه تأیید یا تغییر ایـن الگو فراهم شده است.

امروزه اینترنت به مثابه رسانهای قدرتمند در اختیار صنعت تبلیغات قرار گرفته است. به دلیل ویژگیها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه با رسانه های سنتی دارد تبلیغات اینترنتی شاهد رشد فراوان در طی سالیان اخیر بوده است.

تبلیغات

رشد تبلیغ در اینترنت

رشد تبلیغ در اینترنت به نسبت تبلیغ در رسانه های سنتی سرعت بسیار بیشتری داشته است؛ زیرا پس از گذشت 38سال از پیدایش رادیو، تعداد استفاده کنندگان از آن به 50 میلیون نفر رسیده است. تلویزیون سیزده سال پس از پیدایش، این حد نصاب را کسب کرد، اما اینترنت فقط با گذشت چهار سال توانست به این حد نصاب دست یابد (گلچینفر و بختایی، 1384 ).

شرکتهای تجاری اگر بخواهند در عرصه فعالیت باقی بمانند و موقعیتشان را در بازار پر رقابت امروز حفظ کنند، چاره ای جز به کارگیری این نوع تبلیغات ندارند. این امر درباره شرکتهایی که میخواهند در سطح جهانی فعالیت کنند مصداق بارزتری دارد، اما نکته مهمی که هر تجارتی باید به آن توجه داشته باشد فریب ندادن مشتریان است؛ هرچند ممکن است فریب مشتریان در کوتاه مدت سودآوری داشته باشد، اما بیشک در بلندمدت اثر معکوس خواهد داشت.

این مقاله سعی دارد با استفاده از بیان نظرهای متفاوت، که در کتب و مقالات ایرانی و خارجی بیان شده، به ارائه الگویی مؤثر بپردازد، الگویی که برای تبلیغات موفق اینترنتی با هدف جذب مشتری الکترونیکی لازم است. همچنین در پژوهش حاضر الگوی مد نظر بر رعایت اخلاق تأکید ویژهای دارد. نحوه پژوهش در این مقاله کتابخانهای است و در پایان با استفاده از پرسشنامه الگو تأیید میشود یا تغییر مییابد. با توجه به توضیحات ذکرشده، پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی است که برای همه زمینههای تجاری، که امروزه از طریق اینترنت فعالیت میکنند مفید است و رعایتش ممکن است باعث سودآوری بیشتر شرکتها شود.

مرداد 22, 1398 1:46 ب.ظ