تبلیغات

تبلیغات یكی از ابزارهای مهم ارتباطی در كسب و كار است. موفق بودن یا نبـودن بسیاری از سازمانها و شركتها در كیفیت فعالیتهای تبلیغاتی شان نهفتـه اسـت.

بدیهی است استمرار و توسعه فروش كالا و خدمات زمانی میسر می شود كه طرح تبلیغاتی مشتری را جذب كند. بر اساس تبلیغات مـؤثر، اگـر روانشناسـی نیـاز و سلیقه مشتری و نیز محتوای مناسب و هنرمندانه پیام در تبلیغ كالا و خدمات لحاظ شود، از آن كالا و خدمات استقبال بیشتری خواهد شد. به بـاور نویسـنده مقالـه، یكی از عوامل مهم در تبلیغ عامل اخـلاق اسـت. در ایـن مقالـه مـوارد گونـاگون
اخلاقی معرفی شده است و با اسـتفاده از مطالعـات گونـاگون در حـوزه تبلیغـات اینترنتی رموز تبلیغات موفق بیان شده است؛ رموزی كه مبتنی بر الگوی ارائـه شـده محقق است. این اطلاعات موجب جـذب بـیشتـر و بازگشـت مجـدد مشـتریان الكترونیكی خواهد بود. در پایان، از طریق پرسـشنامـه ای كـه متخصصـان حـوزه فناوری اطلاعات و تجارت الكترونیك به آن پاسخ داده اند زمینه تأیید یا تغییر ایـن الگو فراهم شده است.

امروزه اینترنت به مثابه رسانهای قدرتمند در اختیار صنعت تبلیغات قرار گرفته است. به دلیل ویژگیها و مزیتهای فراوانی كه اینترنت در مقایسه با رسانه های سنتی دارد تبلیغات اینترنتی شاهد رشد فراوان در طی سالیان اخیر بوده است.

تبلیغات

رشد تبلیغ در اینترنت

رشد تبلیغ در اینترنت به نسبت تبلیغ در رسانه های سنتی سرعت بسیار بیشتری داشته است؛ زیرا پس از گذشت 38سال از پیدایش رادیو، تعداد استفاده كنندگان از آن به 50 میلیون نفر رسیده است. تلویزیون سیزده سال پس از پیدایش، این حد نصاب را كسب كرد، اما اینترنت فقط با گذشت چهار سال توانست به این حد نصاب دست یابد (گلچینفر و بختایی، 1384 ).

شركتهای تجاری اگر بخواهند در عرصه فعالیت باقی بمانند و موقعیتشان را در بازار پر رقابت امروز حفظ كنند، چاره ای جز به كارگیری این نوع تبلیغات ندارند. این امر درباره شركتهایی كه میخواهند در سطح جهانی فعالیت كنند مصداق بارزتری دارد، اما نكته مهمی كه هر تجارتی باید به آن توجه داشته باشد فریب ندادن مشتریان است؛ هرچند ممكن است فریب مشتریان در كوتاه مدت سودآوری داشته باشد، اما بیشك در بلندمدت اثر معكوس خواهد داشت.

این مقاله سعی دارد با استفاده از بیان نظرهای متفاوت، كه در كتب و مقالات ایرانی و خارجی بیان شده، به ارائه الگویی مؤثر بپردازد، الگویی كه برای تبلیغات موفق اینترنتی با هدف جذب مشتری الكترونیكی لازم است. همچنین در پژوهش حاضر الگوی مد نظر بر رعایت اخلاق تأكید ویژهای دارد. نحوه پژوهش در این مقاله كتابخانهای است و در پایان با استفاده از پرسشنامه الگو تأیید میشود یا تغییر مییابد. با توجه به توضیحات ذكرشده، پژوهش حاضر پژوهشی كاربردی است كه برای همه زمینههای تجاری، كه امروزه از طریق اینترنت فعالیت میكنند مفید است و رعایتش ممكن است باعث سودآوری بیشتر شركتها شود.

22 مرداد 1398 1:46 ب.ظ