ارزیابی تبلیغات اینترنتی

ارزیابی تبلیغات اینترنتی تبلیغات مبتنی بر اینترنت یکی از ساز و کارهای جدید (رسانه جدید ) برای برقراریارتباط با مصرف کننده یا مشتری است. این فضا و رسانه دارای محرک ها، قابلیتها، و به عبارتی عوامل مؤثری است که بر مشتری و مصرف کننده و بویژه نگرش ورفتار او تأثیر گذار است. اینترنت قابلیت توسعه چراکه اینترنت قابلیت توسعه وظیفه تبلیغات را داراست، بطوریکه یک تبلیغ منتشر شده از این رسانه قابلیت تبدیل شدن به یک خرید را دارد.برای درک بهتر اثربخشی تبلیغات اینترنتی باید مشخصه های خاص، شکلها و روشهای تبلیغات اینترنتی مورد ارزیابی و شناسایی قرار گیرد و معیارهای جدیدی که برای اثربخشی تبلیغات اینترنتی قابل اندازه گیری است، ایجاد شود. تشریح مدل پیشنهادی تشریح مدل پیشنهادی مدل راهبردی تبلیغات الکترونیک برای هدایت رفتار مصرف کنندگان نظر به تجزیه و تحلیل مدل های مختلف از جنبه های محرک های تبلیغات. فرآیند تاثیر گذاری ( فرآیند هدایت ). واکنش های مصرف کننده  ،مدل پیشنهادی این تحقیق با نگرش سیستمی در ارائه فرآیند تاثیر گذاری تبلیغات الکترونیک و نیز بیان شاخص ها و عوامل جامع وکامل در بخش…
ادامه مطلب
  • 0